Lovverk

 Plan- og bygningslov, teknisk forskrift og veiledere for universell utforming.

Andre lover

Plan- og bygningsloven

 • Kapittel 1. Fellesbestemmelser 
  Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven 2008. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak.

 • Kapittel 2. Krav til kart m.v 
  Stedfestet informasjon om relevante miljøforhold og forhold som ivaretar tilgjengeligheten skal være tilgjengelig for planlegging. 

 • Kapittel 3. Oppgaver og myndighet i planleggingen 
  Planleggingen skal legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår 
  Kapittel 4. Generelle utredningskrav 
  For planer som omfattes av kravet om konsekvensutredninger skal det utarbeides et planprogram. Konsekvensene av eventuelle mangler i forhold til universell utforming skal redegjøres for.

 • Kapittel 7. Regional planstrategi
  Arbeid med planstrategi er et godt tidspunkt for å drøfte universell utforming i forhold til regionale utfordringer.
 • Kapittel 12.
  Reguleringsplaner er et viktig verktøy for å oppnå universell utforming og nå åpner loven for å sette bestemmelser om temaet.

 • Kapittel 31. Krav til eksisterende byggverk 
  Tiltak på eksisterende byggverk skal prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven
  Kapittel 19. Dispensasjon
  Ved en eventuell dispensasjon skal det legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

  Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

 • Kapittel 8. Uteareal og plassering av byggverk
  Uteareal skal være egnet og utformes etter sin funksjon. Med uteareal menes opparbeidet atkomst, parkeringsareal og uteoppholdsareal.
 • Kapittel 9. Ytre miljø
  Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljø.
 • Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk,
  § 12-2. Krav om tilgjengelig boenhet ,
  § 12-3. Krav om heis i byggverk
  Boenhet i bygning med krav om heis skal være tilgjengelig for personer med slik det følger av bestemmelser i forskriften. For boenhet med alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan gjelder tilsvarende for inngangsplanet. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet gjelder ikke der atkomst fra inngangsparti til boenhet kun går over én etasje. Løfteplattform kan erstatte heis i bygning med boenhet med tre etasjer. Løfteplattform skal maksimalt betjene 6 boenheter.

 • Kapittel 13. Miljø og helse
  Kapitlet omhandler ventilasjon, termisk inneklima, strålingsmiljø, lyd, lys og fukt.