Inneklimarettrettleiar med praktiske råd

SINTEF Byggforsk har utarbeidd ein forbrukarrettleiar, som gjer det lettare å ta omsyn til miljø- og inneklima ved oppussing og modernisering av bustader. Husbanken har støtta prosjektet med kompetansetilskott.

Nordmenn pussar opp ofte og moderniserer heim og hytte for store summar kvart år. Saman med produkt vi kjøper, medfører dette ein miljøbelastning, som har konsekvensar for alle.

Rettleiaren  mellom anna for seg planlegging av langsiktige løysningar, energisparande tiltak, kva du kan gjere og ikkje sjølv. Den også for seg helse- og miljøfarlige stoff, som kan finnast i bustader frå fulike tidsperiodar, gode råd om miljøriktige val av materiale og løysningar, farleg avfall og avfallshandtering.

Rettleiaren "Miljøriktig oppussing og modernisering av boliger" (4,02 MB) kan lastast ned frå Husbanken sitt bibliotek.

Opprettet: 17.08.2007 - Sist oppdatert: 08.09.2010