Tilskudd til tilpasning gir store muligheter for kommunene

Husbanken ber kommunene om å bruke tilskuddet mest mulig offensivt slik at de som har behov for en tilpasset bolig, kan få den støtten de trenger.

Tilskudd til tilpasning tildeles fra den enkelte kommune til enkeltpersoner som har behov for tilrettelagt bolig. Det skal vektlegges at tilpasningsbehovet er av varig karakter. Tilskuddet kan dekke godkjente kostnader ved tilpasningen. Husbanken forutsetter at tildelte midler blir brukt i løpet av året.

Flere eldre og personer med ønsker i dag å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Det er god samfunnsøkonomi å tilrettelegge boliger. Tilskudd til tilpasning kan i mange tilfeller være et viktig virkemiddel for å få til dette.

Fjernet skattefradrag – økt satsing på tilskudd til tilpasning
I forbindelse med at skattefradragene for store sykdomsutgifter fases ut, har Regjeringen blant annet styrket tilskudd til tilpasning for å kompensere for fjerning av skattefradraget. Det forutsettes at kommunene bruker tilskuddet mer aktivt for å bistå personer med og behov for tilpasning av boligen. Kommunene bør også se tilskudd til tilpasning i sammenheng med Husbankens andre økonomiske virkemidler.

Den enkeltes behov må vurderes individuelt
Tilskuddet skal brukes differensiert og den enkeltes behov må vurderes individuelt. Tilskuddet kan brukes til enkle tiltak som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen – men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til søkers . Familier med funksjonshemmede barn skal være høyt prioritert ved tildeling av tilskudd. Kommunene bør ikke benytte absolutte inntektsgrenser i slike saker. Den økonomiske behovsprøvingen skal gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens økonomiske situasjon på sikt etter at tilpasningstiltaket er gjennomført.

Husbanken gjør kommunene spesielt oppmerksom på at det også kan gis tilskudd til leietakere. Det gjelder enten de er leietakere i private eller kommunale utleieboliger. Det må i slike saker vurderes i hvilken grad det er rimelig at utleier bærer deler av utgiften.

Husbanken har en reservepott
I 2013 har Husbanken holdt av en reservepott. Kommuner som bruker tilskuddet aktivt, kan søke om ytterligere midler senere i år dersom tidligere tildelte midler er brukt opp og kommunen har konkrete saker som ikke kan løses uten tilskudd. Søknadsfristen vil bli kunngjort medio august 2013.

- Vi oppfordrer alle kommuner til å ta kontakt med sitt regionkontor dersom de har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon om ordningen, sier regiondirektør Mabel Johansen i Husbanken Region vest.

Tilskudd til tilpasning er bare ett av flere økonomiske virkemidler som er rettet inn mot å gjøre boliger mer tilgjengelige.

I brosjyren Tilpasning av bolig - Finaniseringsmuligheter finner du mer informasjon om finansiering.

Tilpasning av bolig - Finansieringsmuligheter (bokmål pdf)

Tilpassing av bustad - Finansieringsalternativ (nynorsk pdf)