Gode varige løsninger framfor midlertidige løsninger

Oppføring av nye boliger, utbedring av eksisterende boligmasse og rehabilitering skal møte framtidens behov og være god samfunnsøkonomi.

I samarbeid med Husbanken og Lindås kommune inviterte Nordhordland Handverk- og Industrilag (NHIL) til fagdag om tilpasning av bolig. Målgruppen for arrangementet var bygg- og anleggsbransjen, utbyggere og ansatte i kommune som jobber med tilpasning og boligsosiale virkemidler. Håpet er at dette skal bli et tilbud gjennom laug i flere regioner.

  1. Boligtilpassing i etterkant: Svein Gjerstad fra Lindås kommune forteller hvordan kommunen bruker mye ressurser på å rette feilene fra i går. Foto: Torben Blindheim, Husbanken.
  2. Orienterte om tilpasning av bolig: Monica Ketelsen fra Husbanken orienterer om Husbankens tilskuddsordninger og lånerammer for 2014. Foto: Torben Blindheim, Husbanken.

Husbanken ønsker flere boliger og bygg som møter framtidens behov

Rådgiver Monica Ketelsen i Husbanken Region vest orienterte om Husbankens arbeid med å tilrettelegge for at flest mulig skal kunne bli boende hjemme så lenge som mulig. Husbanken har flere virkemidler for å nå sitt hovedmål.

- Man kan søke om grunnlån, startlån og boligtilskudd. Disse virkemidlene må ses i sammenheng, med fokus på bærekraft i oppføring av nye boliger, utbedring av eksisterende boligmasse og rehabilitering, sier Ketelsen.

20 milliarder i låneramme for 2014

Lånerammen for 2014 er 20 milliarder kroner, og det er blitt et større press på Husbankens økonomiske rammer de seneste år. Derfor har det vært nødvendig å innføre regler og innstramminger slik at vi får mest ut av midlene.

På grunn av den store etterspørselen etter lån de siste årene, vil Husbanken nå prioritere sosiale prosjekter og nøkterne boliger enda tydeligere. For blokkleiligheter går grensen på 90 kvadratmeter, 140 kvadratmeter for småhus, 150 kvadratmeter for eneboliger og 200 kvadratmeter for eneboliger med bileilighet. Arealgrensen er

Tilpasning av bolig er god samfunnsøkonomi

Kommunenes rolle er sentral som iverksetter av den praktiske gjennomføringen av norsk boligpolitikk. Tilskuddsordningene er effektive midler, og kan brukes av kommunene til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

- Fokus på tilpasning av bolig har vært stort de seneste årene. Det er god samfunnsøkonomi at vi kan bli boende hjemme lenger, sier Ketelsen.

- Man gjør ikke endringene før man har troen på det

Svein Gjerstad, leder og kontorsjef ved bestillingskontoret i Lindås kommune orienterte om hvordan kommunen har organisert seg og arbeider aktivt for best mulig å kunne benytte seg av Husbankens finansieringsordninger til sine innbyggere. Han mener det er kommet en holdningsendring i kommunene.

- Vi ser at det går an. I Lindås kommune er mange boliger blitt tilpasset for å kunne bo lengre hjemme, og vi har flere gode eksempler på effektiv bruk av Husbankens virkemidler. Det er også viktig at brukerne oppfatter saksbehandlingen som effektiv. Vi må hele tiden jobbe mot økt brukernytte, sier Gjerstad.

- Søke den gode løsningen framfor det stive regelverk

Mange oppfatter offentlige instanser som vanskelig i byggesaker. Gjerstad mener trangsyn må erstattes med vidsyn, og at saksbehandlere i mindre grad må begrense seg til stramme regelverk.

- Vi vil oppfylle forvaltningskrav, men samtidig ha minst mulig byråkrati. Samtidig må vi tenke helhet for brukeren. Jeg tror vi må søke den gode løsningen framfor det stive regelverk, sier Gjerstad.

Teamarbeid gir helhet for brukeren

Gjerstad mener tverrfaglig samarbeid, både internt i kommunene og på tvers av instanser, gir de beste løsningene for brukeren.

- Det er teamet som er nøkkelen her. Boligrådgiver, byggeleder, fysioterapeut og ergoterapeut gir ufullstendige løsninger alene, men blir kompetent som team. Samarbeid mellom fagfolk gir de beste løsninger, sier Gjerstad.

Presentasjonen til Monica Ketelsen