Statskonsult si evaluering av prosjekt bustadtilpassing

Evaluering av resultata frå dei tretten første kommunane som deltok i Prosjekt Bustadtilpassing i 2005.

Statkonsult har på oppdrag frå Rikstrygdeverket og Husbanken evaluert Prosjekt bustadtilpassing. Evalueringa viser mellom anna at positive resultat frå den nye organiseringa av bustadrådgivingsfunksjonen og den fleksible bruken av folketrygdens midlar.

Les rapporten frå Statkonsult