Utarbeider funksjonsattest for boliger

Sør-Trøndelag fylkeskommuner jobber nå sammen med flere offentlige etater med å utvikle en funksjonsattest for boliger. Attesten skal vurdere boligens ytre og indre funksjonalitet og presentere forslag til tilpasninger.

Fylkeskommunen leder prosjektet «Kunnskap til rett tid – funksjonsattest for bolig» sammen med blant annet Husbanken. Målet er å møte eldrebølgen med kunnskap og verktøy som på et tidlig tidspunkt innfrir ønsket om å bo i egen bolig så lenge som mulig. I prosjektet utarbeides nå en funksjonsattest for boliger som skal gi en vurdering av boligens funksjonalitet og skal være tilpasset kommuner og andre med byggfaglig kompetanse.


Asbjørn Leraand fra Sør-Trøndelag fylkeskommune jobber for at flere skal bli boende lengre hjemme.

-Universell utforming i nye boliger er godt ivaretatt gjennom regelverket, men de fleste av fremtidens boliger er allerede bygd, og god tilgang på velferdsteknologi hjelper lite når boligen ikke er godt nok tilrettelagt. Vi er verdensmestre i oppussing og vi ønsker å rette oppmerksomheten rundt fremtidige behov for boligeieren når de først setter i gang oppussingsarbeider. En funksjonsattest kan hjelpe boligeieren med å velge de riktige tiltakene for fremtiden, sier Leraand.

Funksjonattesten skal legge vekt på en individuell vurdering av boligens planløsning, skal beskrive boligens indre og ytre funksjonalitet og samtidig komme med noen forslag for tilrettelegging av boligen.

Markedsmuligheter for håndverkere og eiendomsmeglere
-Det er viktig at attesten skal være så praktisk tilrettelagt som mulig, og vi mener det ikke bør være nødvendig med spesialister for dette arbeidet. Vi håper også å få til et samarbeid med håndverkerbransjen og eiendomsmeglere som ser markedsmulighetene i dette arbeidet, sier Leraand.

Selve attesten baserer seg på kravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven som en veiledende norm, men ingen absolutte krav i forhold til å finne gode praktiske løsninger i boligen. Arbeidsgruppen har utarbeidet et forslag til 14 punkter som skal funksjonsvurderes, alt detaljer i boligen og forholdet til uteområdet. Om ikke toalettet er plassert på badet, skal det gis en vurdering om hvorvidt bad og toalett kan slås sammen. Etter en gjennomgang av de 14 punktene kan boligens funksjonsgrad settes fra 1 til 3, hvor 3 omfatter «stor sannsynlighet for bygningstekniske endringer».

Eksempel på funksjonsvurdering av baderom


20 – 25 boliger skal funksjonsvurderes
Innen utgangen av 2013 skal 20-25 boliger funksjonsvurderes i pilotkommunene Midtre Gauldal og Rennebu
-Vi vil gjerne sjekke tilstanden i pilotkommunene og finne ut om selve attesten er funksjonell, formålet er å spre erfaringer med dette arbeidet til alle kommunene i fylket og ellers i landet, sier Leerand.

Miljøverndepartementet ga i vår et tilskudd på 250.000.- til dette prosjektet og følger prosjektet sammen med Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

Boligeieren er den primære målgruppen for dette arbeidet. –Men på sikt vil kommunene være naturlige eiere av dette arbeidet, de har også en økonomisk gevinst i at folk blir boende lengre hjemme, sier Leerand.

Fakta:
Arbeidsgruppen består av representanter fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Råd for likestilling av funksjonshemmede i Sør-Trøndelag, NAV hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag, Trondheim kommune og Husbanken region Midt-Norge.

Boliger og tilgjengelighet i Sør-Trøndelag

- Boligmassen i fylket består av 43 prosent eneboliger, 12 prosent småhus, 11 prosent blokker
- Ca. 22 prosent bosatte over 80 år bor i universelt utformede boliger
- 7 prosent av boligmassen er tilgjengelige for rullestolbrukere
- 65 prosent av boligene har mere enn 1 etasje
-  Kun 5 prosent over 65 år har flytteplaner