Etterinstallering av heis

Dei siste års aktivitet er stor og for 2014 er det venta søknader om over 70 millionar kroner i tilskott til heis.

I Noreg bur svært mange i lavblokker utan heis. Det er ei stor oppgåve å ruste opp den eksisterande bustadmassen og gjere han brukbar for alle som slit med å gå i trapper. Husbanken ser det som ei av dei viktigaste oppgåvene i tida framover å bidra til at folk kan fortsetje å bu i eigen heim dersom helsa sviktar, eller når andre grunnar gjer at bustaden ikkje er tilpassa livssituasjonen.

  1. Eit av dei nye heishusa i Flotane burettslag i Årdal. Foto: Greta Steinheim, ÅBBL
  2. Sporen burettslag utanfor Stavanger fekk etterinnstallert heis i 2009 ved hjelp av heistilskot frå Husbanken. Heissjaktene er ført opp i lys marmor på utsida av den eksisterande bygningskroppen og gir fin kontrast til den mørkebrune kledningen. Foto: Ingrid Feet Bjørgo, Husbanken.

Markert auke i interessa for heistilskottet dei siste åra

Husbanken har i nokre år hatt tilskottsmidlar som kan hjelpe burettslag, og andre sameiger, med å finansiere installasjon av heis utan at dette skal koste for mykje for bebuarane.

Vi har sett ein markert auke i interessa for heistilskottet dei siste åra og medan vi 2011 gav ca ein halv million i tilskott, var beløpet i 2013 på heile 40 millionar kroner.

Mogleg å søkje om fleire tilskott for å få til gode løysingar

Det er ikkje alltid enkelt å få til gode løysingar og derfor er det mogleg å søkje tilskott både til prosjekteringsarbeid og til å dekkje installasjonskostnadene når rett løysing er på plass.
Husbanken dekkjer som regel 50 prosent av kostnadene til prosjekteringsarbeid. Avhengig av størrelsen på oppgåva, har tilskotta variert i storleik frå 15 000 til 300 000 kroner.

Når det gjeld tilskott til installasjon er variasjonen langt større, frå  200 000 til heile 15,6 millionar kroner i den største saka i 2013. I dette tilfellet vart 16 nye heis- og trappehus i Flotane burettslag i Årdal tildelt nærare 50 prosent tilskott.

Tilskott til heis blir vanlegvis kombinert med grunnlån i Husbanken slik at finansieringstilbodet er på 100 prosent.

Sjølv om ny heis gir tilkomst, er det ikkje sikkert at leilegheita elles er godt tilrettelagt ved nedsett funksjonsevne. Husbanken har utgreiings- og prosjekteringstilskott som kan nyttast ved førebuing av nødvendige utbetringsarbeider innvendig i husvera.

Oppfordrar burettslag om å søkje

Det er ei særs krevjande oppgåve for styra i burettslag å få gjennomslag for større vedlikehalds- oppgaderingsprosjekt. Bebuardemokratiet krev 2/3 fleirtal i generalforsamling for å få eit gyldig vedtak. I tillegg til å utgreie og budsjettere, krevst mykje arbeid med å informere og motivere andelseigarane undervegs i prosessen. Når Husbanken og krev at tilsegn, og utbetaling av tilskottet til ferdig utført prosjekt skal skje innan eitt og same kalenderår, blir dette ei stor utfordring for styra. Det er ikkje sjølvsagt at ein oppnår positivt vedtak og difor fell ein del av tilskotta bort kvart år. I 2013 utgjorde dette om lag 25 prosent av ramma for tilskottet.

Det ser likevel ut for at smitteeffekten av siste års aktivitet er stor og for 2014 er det venta søknader om over 70 millionar kroner i tilskott.

Husbanken oppfordrar burettslag om å søkje tilskott til heis. Søknaden kan gjerne vere del av ein søknad til større utbetrings- og vedlikehaldsarbeid der energi- og etterisoleringstiltak inngår. På grunn av spesielle vilkår knytt til tilskottsordninga, er det viktig at søknaden blir sendt Husbanken seinast ved årsskiftet dersom ein har planar om gjennomføring i påfølgjande år.

I 2013 har NAV Hjelpemidler, som ei forsøksordning, gjort det mogleg å tildele 200 000 kroner som delfinansiering av fullverdige heisløysingar når det bur personar som har krav på trappeheis i ein oppgang.

Det er også høve til å søkje tilskott til utbetringsarbeidet gjennom kommunen.