Demensomsorg inspirert av Nederland

Er det mulig å utvikle en landsbymodell for personer med demens i Norge? Basert på erfaringer fra omsorgstilbudet De Hogeweyk i Nederland skal Norske Helsehus, Betonmast og SINTEF samarbeide med tre norske kommuner og LINK Arkitektur om nye konsept for demensomsorg.

Pilotprosjektet mottar kompetansetilskudd fra Husbanken til gjennomføringen av fire arbeidsverksteder. Norske Helsehus har ansvar for alle Betonmast Eiendom AS sine helsehusprosjekter og leder utviklingsprosjektet. De planlegger å utvikle en demenslandsby nær Fredrikstad. SINTEF Byggforsk er forskningspartner, og skal bringe inn kunnskap og koble ulike aktører sammen.

Arrangørene av det første arbeidsverkstedet
Arrangørene av det første arbeidsverkstedet.
Fra venstre: Øystein Østermann (Norske Helsehus), Silje Strøm Solberg (SINTEF), Karin Høyland (SINTEF) og Tore Borthen (Norske Helsehus). Foto: Husbanken.

Kommunene Arendal, Oslo og Sandefjord har egne utviklingsprosjekt hvor de vurderer å utvikle noe tilsvarende. Gjennom å samkjøre disse prosjektene og lære av hverandre er målsetningen å realisere en demenslandsby i Norge. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse samt Husbanken bidrar inn med sin kompetanse i arbeidet.

Inspirert av demenslandsbyen De Hogeweyk i Nederland skal prosjektet utrede muligheten for å etablere bokollektiver sammen til en slags landsby eller en demensvennlig variant av et sykehjem. - Det skal fokuseres på bokvaliteter som styrker den dementes opplevelse av hjem og hjemlighet, selv om de bor i en bogruppe, sier seniorforsker Karin Høyland ved SINTEF Byggforsk.

Personer med demens skal kunne leve normalt og aktivt

I Weesp utenfor Amsterdam har de utviklet et nytt sykehjemkonsept for demente som trenger et døgnkontinuerlig omsorgstilbud. Anlegget er bygd opp som en landsby, hvor personer med demens bor sammen med likesinnede og kan bevege seg rundt på egenhånd. Den er designet slik at menneskene som bor der i størst mulig grad kan leve normalt og aktivt slik de har gjort tidligere.

Driftsfilosofien bak tilbudet er bygd opp rundt en visjon om at beboerne skal oppleve at de bor i et normalt hjem. Gode uterom, gateløp og servicetilbud som frisør og butikk bygger opp under opplevelsen av å bo i en liten landsby. Med pub, restaurant og teater tiltrekker De Hogeweyk seg også mennesker utenfra.

Hensikten med konseptet er å tilpasse tilbudet til brukerne. Personer med demens er forskjellige på samme måte som med andre eldre. - Å tilpasse botilbud og aktiviteter til den enkelte bruker har gitt mange positive erfaringer i Nederland, sier Høyland.

Økt bestillerkompetanse i kommunene

Det første arbeidsverkstedet i pilotprosjektet ble gjennomført i slutten av november 2014. Rekken av arbeidsverksteder som skal gå utover våren 2015 skal ende opp i et forprosjekt for en demenslandsby. I denne utviklingsprosessen er SINTEF opptatt av at relevante aktører er med så tidlig som mulig. - Vi ønsker gjennom disse arbeidsverkstedene å belyse ulike utfordringer vi ser ved å planlegge et tilsvarende tilbud i Norge, sier Høyland.

De Hoegeweyk som konsept har blitt til virkelighet gjennom et langsiktig utviklingsarbeid av omsorgstilbud, bruk av ny teknologi samt en klar vilje til å skape noe nytt. Dette krever en økt bestillerkompetanse i kommunene, og ikke minst nødvendigheten av å se utvikling av bygg og tjenester i sammenheng. - Skal det være mulig å omsette dette til et konkret prosjekt må vi se nærmere på alle de ulike forutsetningene som ligger til grunn for konseptet. Både drift, organisering og økonomi, nye teknologiske løsninger samt bruk av frivillige som er utbredt i Nederland, sier Høyland.

Overføringsverdi

Daglig leder Tore Borthen i Norske Helsehus er opptatt av å utvikle en landsbyvariant tilpasset norske forhold og som kan fungere for andre kommuner i landet. - Dette skal være et prosjekt på tvers av fagmiljøer og forhåpentligvis med stor overføringsverdi til andre kommuner, sier han.

  1. innleggsholder eli hansen fra sandefjord kommuneEli Hansen, Seksjonsleder ved institusjon for bofellesskap for demente i Sandefjord kommune, holdt innlegg om demensomsorgen i kommunen under arbeidsverkstedet i november. Foto: SINTEF.
  2. foredragsholder jan van gropJan van Gorp fra Dock4 Advies orienterte om erfaringer fra demensomsorgen i Nederland under arbeidsverkstedet i november. Foto: SINTEF.
  3. tankekart fra første arbeidsverkstedTankekart fra gruppearbeid under arbeidsverkstedet. Foto: SINTEF.