Byggforskserien

Her finner du oversikt over noen nyttige Byggforskblad innen universell utforming.

Byggforskserien er den mest komplette informasjonskilden til byggetekniske løsninger. Løsningene tilfredsstiller funksjonskravene i TEK og viser erfaringer og resultater fra praksis og forskning. Du får her se første siden av disse blad i Byggforskserien. Vil du se hele bladene, må du betale abonnement til Byggforsk.

220. 114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse

Dette bladet beskriver det generelle behovet for å orientere seg i bygninger, hvordan mennesker forstår sine omgivelser og hvordan orienterbarheten kan ivaretas i praksis.

220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede

Tabellene i dette bladet viser en forenklet framstilling av tilgjengelighetsmalens krav til uteområder og bygninger.

220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger

Denne anvisningen omhandler universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger.

220.330 Astma, allergi og inneklima

Dette bladet gir en orientering om hvordan astma, allergi og annen overfølsomhet kan henge sammen med inneklimaet. Det gir også råd om forholdsregler man bør ta ved planlegging, bygging, drift og vedlikehold og ombygging av boliger for å sikre et godt inneklima.

220.335 Dimensjonering for rullestol

Bladet gir grunnleggende mål for plassbehov i bygninger som skal være tilgjengelige for rullestolbrukere.

312.116 Tilgjengelighet til småhus i bratt terreng. Eksempel

Dette bladet viser hvordan man i bratt terreng kan oppnå at alle boliger har god tilgjengelighet, med trinnfri atkomst på en økonomisk gunstig måte.

323.121 Inngangsparti

Denne anvisningen behandler atkomst til og inngangsparti i bygninger som skal ha universell utforming. Det gjelder bygninger med arbeidsplasser og bygninger for publikum.

327.101 Skilting

Bladet behandler fast montert skilting i og på bygninger og uteområder rundt bygninger. Det tar opp generelle funksjonskrav til plassering, utforming og utførelse, samt skilttyper, symbolbruk mv.

330.114 Små boliger. Krav til dimensjonering og planløsning

Dette bladet gir minimumsanbefalinger for dimensjonering, planløsning og arealdisponering av små boliger, med et på ca. 20–50 m2.

330.161 Boliger for mennesker med psykisk utviklingshemning

Bladet gir generelle retningslinjer for planlegging av boliger til voksne mennesker med psykisk utviklingshemning.

360.301 Belysning i boligen

Bladet behandler belysning i boligen, både generelt og for hvert enkelt rom med forslag til hvilke krav en bør stille.

361.215 Sanitærutstyr og plassbehov

Dette bladet handler om fast sanitærutstyr. Det viser størrelser og nødvendige betjeningsarealer for utstyr i vanlige sanitærrom.

361.216 Bade-, dusj- og toalettrom i boliger

Bladet gir anbefalinger om størrelse på og innredning av baderom og toalettrom i boliger.

361.411 Kjøkken i bolig

Bladet omhandler planløsning og innredning av kjøkken i boliger, både i nybygg og ved ombygging.

523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger

Denne anvisningen viser to ulike tekniske løsninger for trinnfrie inngangspartier til småhus av tre. Løsningene kan benyttes ved hovedinngangsdør, terrassedør og liknende dører som er i jevnlig bruk eller har jevnlig tilsyn. 

751.301 Planlegging av ny heis i eksisterende boligbygning

Dette bladet gir råd ved planlegging av personheiser i eksisterende boligbygninger. Det er lagt vekt på å vise løsninger som gir best mulig tilgjengelighet under de gitte forholdene.