Omgrepsforklaring

Her finn du viktige omgrep innan universell utforming.

Rørslehemma

Personar som får redusert rørslemoglegheiter på grunn av manglande tilgjenge og brukbarhet i omgjevnadene. Nedsett funksjonsevne kan skuldast nedsett rørsle, hjerte- og lungelidingar o.a.

Bustad forberedt for universell utforming

Bustad der tilkomst og inngangsparti/entré, stue, kjøkken, minst eitt bad/toalett/vaskerom og uteområde er universelt utforma. For dei andre bustadfunksjonane skal universell utforming kunne etablerast.

Design for all(e)

Nyttast i Norge som nemning på universell utforming avgrensa til produkt og produktutvikling. I Skandinavia og på engelsk nyttast 'Design for all(e)' som synonymt med universell utforming.

Funksjonshemning

Når det føreligg eit gap mellom individets føresetnader og omgjevnadenes utforming eller krav til funksjon. Omgrepet er gjort greie for nærare i Stortingsmelding nr 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmande barrierar.

Funksjonsnedsetjing ()

Redusert funksjonsevne som følgje av tap av, skade på eller avvik i ein kroppsdel eller i ein av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner.

Hjelpemidlar

Hjelpemidlar kan nyttast der universell utforming ikkje er tilstrekkelig, eller der universell utforming ikkje er anvendt i utforming av et miljø. Hjelpemidlar kan være tilpassa og godkjent for enkeltpersoner, som til dømes rullestoler og høreapparat. Hjelpemidlar kan være en del av et offentlig miljø, som til dømes løfteplattformer og teleslynger.

Vanskar med merksemd og konsentrasjon, hukommelse, omarbeiding av sanseinntrykk, forstå språk og kommunikasjon, planlegge og utføre handlingar, tenke raskt og komplisert og endringar i åtferd og karakter. er ein skjult funksjonshemming.

Markert linje (f.eks. annen farge, materiale og/eller overflate) i golv, på veg eller langs vegg og som kan angi retning eller varsel om fare.

Livsløpsbustad

Bustad der tilkomst og alle nødvendige bustadfunksjoner på inngangsplanet er universelt utforma.

Miljøhemmingar ()

Omfattar personer som er særs kjenslevar for luft og material, til dømes astmatikarar, allergikarar og personer med andre former for nedsett immunforsvar.

Nedsett funksjonsevne

Det same som funksjonsnedsetjing

Orienteringshemming ()

En person som har vanskar med å orientere seg i det fysiske miljø når dette ikkje er tilrettelagt (f.eks. ved hjelp av lys, farge, kontraster og materialbruk, akustikk eller skilting). Nedsett orienteringsevne kan skuldast sansetap (f.eks. synshemming, hørselshemming), utviklingshemming eller former for lesevanskar

Standard

En standard beskriver viktige sider av en varer, tenester eller en arbeidsprosess. Standardane er utarbeidet etter initiativ frå interessegrupper som ønskjer felles retningslinjer, i samarbeid med Standard Norge. En standard er frivillig å bruke, med mindre myndighetene krev at dei skal føljast, til dømes Teknisk forskrift. Det kan også være bestemt i avtale. Når en bustad skal byggast, er det svært mange standardar som nyttast. Frå da arkitekten teiknar huset til det er innflyttingsklart. Standardar gir hjelp og føresegn om alt frå kontraktar til dimensjoner og storleik på material. De er med på å sette kvalitetskrav og gir blant anna føresegn når det gjelder lydisolasjon og brannvern.


Stigninga på veg, tilkomst, rampe o.l. som et forholdstall mellom vertikal høgde og lengde (1:20; dvs. 1 m. vertikal stigning for kvar 20 m lengde av veg, rampe, o.l.).

Tilgjenge

Eigenskap ved den fysiske utforming av bygningar, transportmidla, utemiljø som sikrar menneske med funksjonsnedsetjing tilkomst og bruk ved egen hjelp.

Universell utforming

Universell utforming er utforming av produkt og omgivnader på en slik måte at de kan nyttast av alle menneskjer, i så stor utstrekning som mulig, utan behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Universelt utforma bueining

Bustad der tilkomst og alle bustadfunksjonar er universelt utforma. Med bustadfunksjonar menes: inngangsparti/entré, stue, kjøkken, alle soverom, minst eitt bad/toalett/vaskerom samt oppbevaringsplasser og uteområde tillegg regnes alle fellesareal.

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.