5. Krav til søknaden

En søknad om tilskudd skal inneholde opplysninger om
a) søkerens navn, adresse, organisasjons-nummer og hvem som er kontaktperson
b) betegnelsen på eiendommen
c) målgruppen for prosjektet, for eksempel bostedsløse, økonomisk vanskeligstilte, enslige mindreårige flyktninger, personer med nedsatt funksjonsevne eller personer med problemer med den psykiske helsen eller rus
d) antall boenheter, størrelsen på boenhetene og samlet
e) summen av kostnadene i prosjektet.

Forskrift §5

Kommuner som er med i Husbankens kommuneprogram har ingen søknadsfrister og kan søke tilskudd fortløpende. De får avsatt midler som må brukes innen 1. oktober. Dersom programkommunene ikke benytter seg av de avsatte midlene, vil midlene bli tildelt de øvrige kommunene. Kommuner som ikke er med i kommuneprogrammet har følgende søknadsfrister:

1. april
1. oktober

Søknaden må være komplett med vedlegg for å bli behandlet.

6. Krav til dokumentasjonen som skal følge søknaden

 

Til en søknad om tilskudd til oppføring av bolig skal det vedlegges
a) en beskrivelse av tiltaket med tegninger og situasjonskart
b) et kostnadsoverslag eller et pristilbud
c) takst over tomt og eventuell eksisterende bygningsmasse.

Til en søknad om tilskudd til kjøp og eventuell utbedring skal det vedlegges
a) en kjøpekontrakt eller et tilbud om kjøp
b) en e-takst. Dersom det ikke er mulig å innhente e-takst, kan det i stedet vedlegges en verditakst eller en annen verdivurdering. Både e-takst, verditakst og andre verdivurderinger må være utarbeidet av en nøytral takstmann eller eiendomsmegler, og bygge både på statistiske data og befaring
c) en beskrivelse av nødvendige utbedringer med kostnadsoverslag.

Til en søknad om tilskudd til ombygging av andre bygg til boliger, herunder eventuelle kostnader til kjøp av slike bygg, skal det vedlegges
a) en beskrivelse av tiltaket med tegninger av bygget før og etter arbeidet
b) et kostnadsoverslag eller et tilbud om kjøp
c) en e-takst dersom prosjektet også inneholder kjøp av bygg. Dersom det ikke er mulig å innhente e-takst, kan det i stedet vedlegges en verditakst eller en annen verdivurdering. Både e-takst, verditakst og andre verdivurderinger må være utarbeidet av en nøytral takstmann eller eiendomsmegler, og bygge både på statistiske data og befaring.

Andre søkere enn kommuner skal i tillegg vedlegge
a) tildelingsavtale med kommunen eller et statlig helseforetak, jf. § 2 annet ledd bokstav a
b) samarbeidsavtale med kommunen eller et statlig helseforetak, jf. § 2 annet ledd bokstav c
c) forhåndstakst (ved oppføring eller ombygging)
d) driftsbudsjett
e) firmaattest som viser at selskapet har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger til vanskeligstilte.

Forskrift §6

E-takst er en bransjestandard for verdivurdering. Formålet er å gi et sikrere verdianslag av eiendommen. Vurderingen gis på bakgrunn av befaring, opplysninger og dokumentasjon. Vurderingen er i tillegg basert på prisnivået for boliger av samme standard i området.

Gå til neste side  » 

Gå til innholdsliste  »