4. Presisering av øvrige vilkår (forts.)

4.4. Utbetaling av tilskuddet

Tilskuddet kan utbetales når forutsetningene i tilskuddsbrevet er bekreftet oppfylt og boligene er ferdigstilt og tatt i bruk. Sikkerheten skal være etablert, og påløpte kostnader skal være fakturert og dokumentert.
Tilskuddet kan bli holdt tilbake ved mistanke om brudd på norsk lovgivning og kan bortfalle når det er fastslått at det foreligger brudd på norsk lov.

Når prosjektet er ferdigstilt og klart til å bli tatt i bruk, sender dere inn søknad om utbetaling av tilskuddet sammen med  følgende dokumentasjon:

Tiltak Dokumentasjon
Oppføring av nye boliger
 • Revidert byggeregnskap/sluttoppstilling/fakturaer
 • Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
Kjøp av boliger
 • Ved evt. utbedringsarbeid; byggeregnskap/sluttoppstilling/fakturaer
 Oppgradering av bolig som bidrar til økt kvalitet 
 •  Byggeregnskap/sluttoppstilling/fakturaer

I tillegg skal stiftelser og andre aktører som bidrar til å etablere kommunalt disponerte utleieboliger legge ved:

 • Tinglysning og panteattest, evt. inneståelseserklæring som bekrefter tinglysning av pantedokumenter til sikkerhet for lån/tilskudd samt erklæring om rettighet i fast eiendom med henvisning til tildelingsavtalen (i original)
 • Forsikringserklæring/-attest
 • Firmaattest
 • Legitimasjonskontroll (i original)
 • Egenmelding (i original) Dersom kostnadene blir lavere enn oppgitt i søknaden, blir tilskuddet redusert forholdsmessig.
  Tilskuddet kan bortfalle dersom forutsetningene for tilskuddet ikke er oppfylt, eller at det foreligger brudd på norsk lov.

4.5 Avskrivning av tilskuddet

Tilskudd til utleieboliger avskrives med 5 % pr. fullført år fra utbetalingsdato. Bevilget tilskudd under kr 40 000 avskrives umiddelbart.

 

4.6 Krav om tilbakebetaling

Husbanken krever at tilskuddsmottakeren tilbakebetaler tilskuddet dersom forutsetningene for tildelingen ikke overholdes.

Tilskuddet kreves tilbakebetalt dersom boligene disponeres til andre målgrupper enn forutsatt i formålet for tilskuddsordningen. Overdras boligen til ny eier i tilskuddets avskrivningsperiode, blir gjenstående tilskudd krevd tilbakebetalt.

Brudd på norsk lov kan også gi grunnlag for krav om tilbakebetaling. 

Hvis boligen ikke disponeres som forutsatt, skal dere varsle Husbanken. Husbanken krever tilskudd til utleiebolig tilbakebetalt dersom forutsetningene for tildelingen ikke er oppfylt. Vi anser dette som brudd på forutsetningene:

 • Salg av boligene.
 • Boligene benyttes ikke til vanskeligstilte på boligmarkedet.
 • Brudd på norsk lov. (Se mer om dette under eget punkt.)
 • Opplysninger oppgitt i søknaden er feil.
 • Tildelingsavtalen mellom kommunen og den private aktøren er brutt.

Det anses ikke som brudd på forutsetningene dersom kommunen etter godkjennelse fra Husbanken selger boligen direkte til beboer og reinvesterer tilskuddet i ny utleiebolig til vanskeligstilte.

Brudd på norsk lov
Hvis Husbanken har sterk mistanke om lovbrudd som vil gi risiko for at tilskuddet helt eller delvis ikke vil gå til formålet, skal Husbanken kreve tilbake tilskuddet. Dette kan være økonomisk kriminalitet. Et annet eksempel er at det er risiko for at det blir eller er utrygge/dårlige boforhold for beboerne. Dette kan blant annet være alvorlige brudd på husleieloven så som utleiers plikt til å vedlikeholde boligene eller at utleier trenger seg inn i boligen i strid med bestemmelsene i husleieloven. En tredje kategori er slike overtredelser av straffelovgivningen som gjør at Husbanken ikke kan ha tillit til at gitte opplysninger fra tilskuddsmottakeren er riktige, for eksempel ved dokumentfalsk.

Noen eksempler på aktuelle lover/lovbestemmelser hvor alvorlige brudd kan føre til tilbakekrav (listen er ikke fullstendig):

 • skatte- og avgiftslovgivningen
 • Lov om husleieavtaler, blant annet § 5-3 om utleiers vedlikeholdsplikt og kapittel 9 om leieforholdets varighet og opphør.
 • straffelovgivningen, blant annet straffeloven §§ 337 til 341 om hvitvasking, § 361 om dokumentfalsk, §§ 371 og 372 om bedrageri, §§ 387 og 388 om korrupsjon og kapittel 31 om kreditorvern.

Dersom vi har sterk mistanke om lovbrudd skal Husbanken også holde tilbake tilskudd som ennå ikke er utbetalt.

Dersom tinglysingsklausulen (tilskudd gitt til andre enn kommuner) ønskes slettet før 20-årsperioden er ute, vil Husbanken kreve den resterende delen av tilskuddet tilbake.

5. Klageadgang

Husbankens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på tilskudd kan påklages. Klage må være skriftlig og sendes det kontoret som har truffet vedtaket. Klagen må begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over og hvilke endringer som ønskes. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Hvis klagen ikke gis medhold, sendes den til en uavhengig klagenemnd som er oppnevnt for husbanksaker.

6. Oppfølging og kontroll

Husbanken skal kunne hente inn og kontrollere opplysninger som brukes i forbindelse med tildeling og etterfølgende rapportering. Kommunene skal rapportere årlig på bruk av utleieboliger. For utleieboliger som ikke eies av kommuner foretas det stikkprøvekontroll.

Husbanken kan kreve stikkprøvekontroll i hele avskrivningsperioden.

 

Kommunen skal rapportere på alle boliger som har mottatt tilskudd. Dette gjelder både boliger kommunen selv eier, og boliger eid av private aktører som har tildelingsavtale med kommunen. 

Husbanken sender årlig ut en oversikt over hvilke boliger som har fått tilskudd.

Kommunens boliger
Hvis boligene er solgt eller ikke blir benyttet til vanskeligstilte skal kommunen rapportere og forklare avviket.

Boliger eid av private
Hvis kommunen ikke har tildelt boligene til vanskeligstilte, eller aktørene har brutt tildelingsavtalen, skal kommunen rapportere og forklare avviket.

En bemyndiget person skal signere rapportene.

Husbanken kan utføre stikkprøvekontroller i boliger eid av private aktører. Dette foregår på følgende måte:

 • Før dere tar boligene i bruk, og Husbanken utbetaler tilskuddet, kan vi dra på befaring for å sjekke at boligene er klare for utleie, og i samme tilstand som opplyst i tilskuddssøknaden.
 • Etter at dere har tatt boligene i bruk, og 20 år frem i tid, kan Husbanken pålegge de private aktørene å rapportere på samme måte som kommunene.

Gå til neste side  »

Gå til innholdsliste  »