4. Presisering av øvrige vilkår

4.1 Prioriteringsregler

Tilskuddsmidlene skal fordeles ut fra bolig- og bygningspolitiske prioriteringer gitt av departementet.

Prioriterte målgrupper er husholdninger med dårlig økonomi, utviklingshemmede, flyktninger og personer med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet.

Boliger i egnede bomiljøer for barn og unge prioriteres særlig høyt.

Søknader fra kommunene med de største boligsosiale utfordringene, skal prioriteres.

Det er en forutsetning at utleieboligene er egnet for målgruppen. Kommunene skal dokumentere at prosjektene vil bidra til tilvekst av egnede kommunalt disponerte utleieboliger og vise hvordan tiltaket bidrar til en mer formålstjenlig boligmasse. Dette gjelder spesielt der tilskuddet ikke bidrar til å øke nettotilveksten, for eksempel ved oppgradering av eksisterende utleieboliger eller når tilskuddet skal bidra til at kommunenes boliger blir mer spredt.

Ved søknader fra andre enn kommunen skal det skal legges vekt på kommunens vurdering og anbefaling.

Prosjekter som faller inn under formålet for investeringstilskuddet, prioriteres ikke, se punkt 2.2 siste avsnitt og HB 8.B.18.

 

4.2 Gode bomiljøer

Ved etablering eller kjøp av samlokaliserte boliger er det viktig at disse ikke får et institusjonsliknende preg, og dette prinsippet skal bli hensyntatt i planlegging og utforming av boligene. Utleieboligene bør også plasseres spredt i ordinære og gode bomiljøer, slik at prinsippene om normalisering og integrering oppfylles. Det er en forutsetning at ulike brukergrupper ikke samlokaliseres på en uheldig måte. Se Husbankens dialogverktøy for planlegging og vurdering av samlokaliserte boliger og fellesskapsboliger (HB 8.E.12)..

Boligen skal være et godt sted å bo. Med et godt sted å bo mener Husbanken blant annet at prinsippene om integrering og normalisering skal ligge til grunn ved etablering av boligløsningene.

Husbanken har utarbeidet et dialogverktøy for planlegging av samlokaliserte boliger og fellesskapsboliger (HB 8.E.12). Hensikten med dialogverktøyet er å få oversikt over kvalitetsaspekter i prosjektene samt sikre god dialog med kommunene.

Dialogverktøyet vektlegger følgende prinsipper og kvalitetsaspekter:                    

  • Boenhetene skal ikke ha institusjonslignende preg og omgivelser som kan virke stigmatiserende.
  • Antall boenheter som lokaliseres sammen skal ikke være for høyt.
  • Boenhetene bør plasseres i ordinære bomiljøer.
  • Ulike brukergrupper skal ikke samlokaliseres på en uheldig måte. I etablering av bofellesskap og samlokaliserte boliger skal brukerne selv eller deres representanter delta i planleggingen.

I prosjekter med mer enn åtte samlokaliserte boenheter skal dialogverktøyet fylles ut.

4. 3 Sikkerhet

Ved tilskudd til andre enn kommunen kreves første prioritets pant i eiendommen til sikkerhet for eventuelt tilbakebetalingskrav. Tilskudd inntil kr 40 000 kan gis uten sikkerhet.
For boliger som er eid av andre enn kommunen skal det tinglyses en klausul om bruk av boligene, og at kommunen har tildelingsrett i minst 20 år.

For boliger som er eid av andre enn kommunen skal det tinglyses en heftelse på eiendommen med henvisning til tildelingsavtalen, se erklæring om rettighet i fast eiendom på kartverket.no. Heftelsen skal ha prioritet umiddelbart etter Husbankens pantedokument og inneholde følgende:

  • Boligene skal kun leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet.
  • Kommunen skal ha rett til å tildele boligene i 20 år regnet fra Husbankens utbetalingsdato for tilskuddet.
  • Heftelsen kan kun slettes med kommunen og Husbankens samtykke.

Gå til neste side  » 

Gå til innholdsliste  »