Formål og tildelingskriterier

Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket. 

1. Formål

Tilskudd skal bidra til flere egnede utleieboliger for  vanskeligstilte på boligmarkedet.

Med vanskeligstilte menes blant annet bostedsløse, rusmiddelavhengige, flyktninger, personer med nedsatt funksjonsevne samt unge og barnefamilier med bolig- og finansieringsproblemer.

Formålet med tilskuddsordningen er å øke antallet av egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Utleieboligene skal ha funksjonell og god standard. Husbanken ønsker å bidra til dette ved å bli involvert i prosessen på et tidlig tidspunkt. Hensynet til universell utforming og miljø skal i størst mulig grad ivaretas. Antall, lokalisering og det å utforme samlokaliserte boliger for vanskeligstilte skal ikke være til hinder for å oppnå normalisering og integrering i vanlig bomiljø.

2. Tildelingskriterier

Husbanken kan gi tilskudd til kommuner, stiftelser og andre aktører som etablerer og oppgraderer utleieboliger. For utleieboliger som er eid av andre enn kommuner skal det tinglyses en klausul om bruk av boligene og at kommunen har tildelingsrett i minst 20 år.

Tilskudd til utleieboliger med kommunal tildelingsrett kan gis etter kommunal kunngjøring av behov for slike boliger. Tilskuddsmottakeren må være profesjonell utleier, se punkt 2.2 i Veileder for tilskudd til utleieboliger (HB 8.B.20).

Boligene som får tilskudd, skal være kommunalt disponerte. Det vil si at kommunen enten skal eie eller ha tildelingsrett til boligene i minst 20 år.

Boligene skal til enhver tid være bebodd av vanskeligstilte på boligmarkedet. Ved brudd på forutsetningene skal Husbanken kreve tilskuddet tilbakebetalt se punkt 4.6 Krav om tilbakebetaling.
 

2.1 Hva kan det gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger for vanskeligstilte ved:

 1. Oppføring av nye boliger
 2. Kjøp av boliger
 3. Oppgradering av bolig som bidrar til økt kvalitet. Dette gjelder særlig med hensyn til universell utforming og energi/miljø.
 4. Etablering av utleieboliger ved at kommunen sikres tildelingsrett

Det gis ikke tilskudd til ordinært vedlikehold og rehabilitering av utleieboliger.

Det gis ikke tilskudd til rehabilitering av kommunalt eide/disponerte boliger. Rehabilitering er kun en tilbakeføring av boligen til opprinnelig stand. Dette betyr at boligen ikke tilføres nye kvaliteter som universell utforming eller kvaliteter innenfor miljø og energi.

Hvis en leietaker trenger tilpasning på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan han eventuelt søke om tilskudd til tilpasning (se HB 8.B.21, spesielt punkt 3 om utmålingsregler).

2.2 Hvem kan få tilskudd

Husbanken kan gi tilskudd til utleieboliger til:

 1. Kommuner
 2. Stiftelser og andre aktører som bidrar til etablering av kommunalt disponerte utleieboliger.

Tilsagn/vedtak om tilskudd forutsetter at det er tilgjengelige budsjettmidler.

Prosjekter som er finansiert med oppstartingstilskudd eller investeringstilskudd, kan ikke få tilskudd til utleieboliger 

Kommuner kan samarbeide om å fremskaffe kommunale utleieboliger.

Hvis flere kommuner skal eie og leie ut boliger sammen, skal én kommune søke om tilskudd og stå som ansvarlig overfor Husbanken. Alternativt kan kommunene opprette et interkommunalt selskap.

Se også:

Kommunen kan inngå avtale med stiftelser og andre aktører om å fremskaffe kommunale utleieboliger Se arbeidsprosessen for samarbeid med private aktører på veiviseren.no.

Ved samarbeid med private aktører krever Husbanken at behovet for boliger utlyses lokalt i kommunen.

Det skal inngås en avtale mellom kommunen og eier om tildelingsrett som gir kommunen en eksklusiv rett til å tildele boligene til sine boligsøkere.

Videre stiller Husbanken følgende krav til den private aktøren:

 • Det må fremkomme av selskapets firmaattest at selskapet har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.
 • Det skal tinglyses en heftelse på eiendommen med henvisning til tildelingsavtalen, se punkt 4.3 Sikkerhet.
 • Kommunen og aktøren skal i tillegg til tildelingsavtalen inngå en samarbeidsavtale som regulerer det løpende samarbeidet og forvaltningen av boligene.
 • Utleier og boligsøker inngår leiekontrakter etter husleielovens bestemmelser. Kontrakter fra Huseiernes landsforbund, Forbrukerrådet eller Leieboerforeningen skal benyttes.
 • Utleier skal akseptere NAV- garanti eller tilsvarende kommunal garanti som sikkerhetsstillelse. 

Husbanken har utarbeidet mal for tildelingsavtale og samarbeidsavtale (er under utarbeidelse) egnet for alle kommuner.  

2.3. Søknadsfrister

Husbanken skal prioritere kommuner som er med i kommuneprogrammet. Prosjekter i disse kommunene er unntatt fra søknadsfristene. Programkommunene vil få avsatt en ramme som kan disponeres inntil 1. oktober. Dersom programkommunene ikke benytter seg av denne rammen, vil pengene tilfalle de øvrige kommunene.

Kommuner som ikke er med i kommuneprogrammet har i 2016 følgende søknadsfrister:

 • 1. april
 • 1. oktober

Søknaden må være komplett med vedlegg for å behandles innenfor søknadsfristen. Følgende dokumentasjon skal følge med søknaden:

Tiltak Dokumentasjon
Oppføring av nye boliger
 •  Kostnadsoverslag/anbud/kjøpekontrakt
 • Tegninger og situasjonskart
 • Ev. takst på tomt/eksisterende bygningsmasse
 Kjøp av boliger
 •  Kjøpekontrakt
 • Takst
 • Ev. kostnadsoverslag/anbud/kjøpekontrakt på utbedringsarbeid
Oppgradering av bolig som bidrar til økt kvalitet
 • Kostnadsoverslag/anbud/kjøpekontrakt
 • Beskrivelse av arbeidet
 • Tegninger før og etter arbeidet

I tillegg skal stiftelser og andre aktører som bidrar til etablering av kommunalt disponerte utleieboliger legge ved

 • signert avtale med kommunen om kommunal tildelingsrett
 • samarbeidsavtale
 • driftsbudsjett
 • forhåndstakst ved oppføring, oppgradering og ved vesentlig utbedringsarbeid i forbindelse med kjøp 

 

 Gå til neste side  »

 Gå tilbake til innholdliste »