7. Definisjoner og begreper

Prosjektkostnader

Prosjektkostnader Summen av samtlige kostnader for prosjektet i henhold til Norsk
Standard NS 3453; Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekter. I prosjektkostnadene inngår felleskostnader, bygning, VVS-installasjoner, elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner, andre installasjoner, utendørs arbeid, generelle kostnader, spesielle kostnader og eventuelle marginer og reserver.

Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV)

FDV er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader gjennom bygningens totale levetid. Beregnes ofte som en gjennomsnittlig kostnad pr m2 pr år.

Utbedring

Utbedringsarbeid som gir bygningen økt kvalitet ut fra  de lover og forskrifter som  gjaldt på det tidspunkt bygningen ble ferdigstilt.

Vedlikehold

I NS 3454 «Livssykluskostnader for byggverk» definerer vedlikeholdsutgifter ved: «Utgifter i forbindelse med planlagte arbeider som er nødvendige for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå.»

Rehabilitering

Rehabilitering er å sette i stand en bygning for nåtidig formål og/eller  å rette  på forsømt vedlikehold. Hvis ikke hensikten er å best mulig ta vare på byggets antikvariske verdi, er utbedring et bedre begrep.

Universelt utformet boenhet

Boenhet der atkomstvei og alle boligfunksjoner er universelt utformet. Med boligfunksjoner menes inngangsparti/entre, stue, kjøkken, alle soverom, minst ett bad/toalett/vaskerom samt oppbevaringsplass og uteplass. I tillegg regnes alle fellesarealer.

Universell utforming

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig
bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt for alle andre.

I tråd med dagens syn på samfunnet, der alle skal kunne delta, må det tas hensyn til menneskets variasjoner så vel i alder som i funksjonsevne. Prosjektering med utgangspunkt i universell utforming vil være basert på tre forhold:

  • Mennesket som barn, ung, voksen, eldre.
  • Mennesket med redusert funksjonsevne med hensyn til bevegelse, orientering og overfølsomhet ovenfor luftforurensninger og materialer.
  • Mennesket som bruker tekniske hjelpemidler som har konsekvenser for utforming.

Markedsleie

Markedsleie er et øyeblikksbilde av leieprisnivået på utleiemarkedet i dag. 

Gjengs leie

Gjengs leie er den husleien man finner i sammenlignbare leiligheter hvor leieforholdet har vart en stund. Når man sammenligner leiligheter skal man bl.a. se på standarden både på leiligheten og fellesarealet, bomiljø, og om det er heis, balkong osv. jfr. Husleieloven 4-3 og NOU 1993:4.

Gå til innholdsliste  »