Hele rammen for tilskudd til utleieboliger er fordelt

Aktiviteten i kommunene er stor, og det har kommet inn søknader for mer enn Husbanken har til fordeling. Husbanken ber kommunene om ikke å sende inn flere søknader om tilskuddsmidler til utleieprosjekter i år.

Regjeringen har for 2015 økt rammen for tilskudd til utleieboliger med 75,6 millioner kroner til 880,2 millioner, et rekordhøyt nivå. Likevel overskrider søknadsinngangen den tilgjengelige tilskuddsrammen. Den varslede søknadsfristen 1. september, som var aktuell dersom ikke alle midlene ble fordelt etter første søknadsfrist, utgår.
 
— At vi allerede nå er tomme for tilskuddsmidler viser stor vilje i kommunene til å fremskaffe godt egnede utleieboliger til de mest vanskeligstilte i samfunnet, sier Bård Øistensen, administrerende direktør i Husbanken.                             

Grunnlån og tilvisningsavtale gir handlingsrom og flere utleieboliger  

Selv om den rekordstore rammen på 880,2 millioner kroner er disponert, har kommunene fremdeles et handlingsrom til å fremskaffe flere utleieboliger. Husbanken kan tilby grunnlån som kan brukes til å fremskaffe kommunalt disponerte boliger, enten i kommunal regi eller i samarbeid med profesjonelle aktører.

Et nytt konsept for å fremskaffe kommunalt disponerte utleieboliger er allerede tatt i bruk - kommuner som inngår samarbeid med utbyggere og andre profesjonelle aktører om fremskaffelse av boliger. Ved inngåelse av tilvisningsavtaler får utbygger inntil 50 års løpetid på Husbankens grunnlån, som kan utgjøre inntil 85 % av godkjente prosjektkostnader. Kommunen får tilvisningsrett til noen av utleieboliger i prosjektet, samtidige får det ordinære leiemarkedet tilgang på flere sårt tiltrengte utleieboliger.
Konseptet er tatt i bruk av Oslo kommune og flere følger etter, blant annet Ringsaker kommune som ser store fordeler med ordningen - de har inngått avtaler i flere prosjekter.  

Mer informasjon om dette konseptet får du ved å lese disse artiklene:           

Kommune og utbygger sammen om å skaffe flere utleieboliger
Skaffer flere bolig ved bruk av grunnlån og tilvisningsavtaler

Mer til startlån

Økt bruk av startlån i kommunene gjorde at Husbanken omdisponerte en milliard kroner i ubrukte grunnlånsmidler i sommer. Kommunene har dermed fått mulighet til å hjelpe flere varig vanskeligstilte inn i selveid bolig, noe som er med på å gi flere familier et stabilt boforhold, samtidig som kommunale boliger blir frigitt til andre som har behov for bolig.