Nye søknadskjemaer med simulator for beregning av tilskudd til utleieboliger

Forenkling og effektivisering av søknadsprosessen

Simulator for tilskudd til utleieboliger er forenklet og integrert i to nye søknadskjemaer.

• HB 8.S.25 - Tilskudd til utleieprosjekt enebolig og bolig i sameie eller borettslag
• HB 8.S.26 - Tilskudd til utleieprosjekt med flere boenheter

Variablene som blir lagt inn i skjema avgjør resultatet av beregningen og viser  hvor stort tilskudd det er behov for.

Nivåene på leieinntekt etter fradrag for ledighet, utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold og kapitalutgiftene på grunnlån bestemmer tilskuddsbehovet. Tilskuddsberegningen baserer seg på prinsippet om utgiftsdekkende leie.

Det er en forutsettning at gjengs leie legges til grunn for leiefastsettelsen. Det er lagt inn en øvre grense for nivåene på øvrige variabler. Disse kan bare fravikes ved konkret og relevant dokumentasjon for prosjektet.

Ytterligere informasjon om beregningen av tilskudd og variablene finner du nederst i søknadskjema.

Det enkelte prosjekt kan oppnå tilskudd på inntil 40 prosent av total prosjektkostnad. Endelig utmåling av tilskudd skjer etter en konkret vurdering av Husbanken.

Søknaden med vedlegg sendes til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.