Tilskudd til tilpasning: Kommunene må rapportere på gjenstående midler

Husbanken har bedt alle kommuner med gjenstående midler på konto om å redegjøre for gjenstående midler samt redegjøre for i hvilken grad midlene er bundet opp i vedtatte men ikke utbetalte saker. Frist: 30. september.

Forbruket av tilskudd til tilpasning er fortsatt lavt i mange kommuner, til tross for at Husbanken har lagt betydelig vekt på å stimulere til økt bruk av ordningen. Kommunenes samlede beholdning pr. 18. juni 2014 er kr 176 667 000.

I brevet blir kommunene bedt om å gi en tilbakemelding på hvordan de har tenkt å disponere sin restbeholdning av tilskudd i inneværende år. Hvis kommunene ikke har konkrete planer for bruken av tilskuddsmidler i år, vil Husbanken ha tilbakemelding om dette slik at midlene kan overføres til kommuner som har et udekket behov.

Kommuner som har igjen mindre enn kr. 20 000,-, har ikke fått brevet.

- Det er viktig at kommunene nå planlegger bruken av midlene og øker sin aktivitet for å få opp etterspørselen. Husbanken har holdt tilbake en del av tilskuddsrammen, i tillegg til at vi eventuelt vil foreta en omfordeling av tildelte midler blant kommunene, sier administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken.

Nytt regelverk

Husbanken har revidert retningslinjen og veilederen for kommunale saksbehandlere tilhørende tilskuddet. For å imøtekomme kommunenes behov for å bruke tilskuddet mer fleksibelt, har vi blant annet utvidet målgruppen for tilskuddet. Dette innebærer at eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak, nå kan søke kommunen om tilskudd for å tilrettelegge boligen med tanke på alderdommen.

Husbanken håper endringene i regelverket vil lette saksbehandlingen og føre til økt bruk av tilskudd til tilpasning og flere tilpassede boliger i kommunene.

Tilskudd til utredning og prosjektering er hevet fra 12 000 til 20 000 kroner, og grensen for tilskudd til tilstandsvurdering av leilighetsbygg er senket fra fra ti til seks leiligheter.

Søke om ytterligere tilskuddsmidler - Frist: 15.09.2014

Det er nå mulig å søke om ytterligere tilskuddsmidler. En forutsetning for å bli vurdert for midler er at kommunen har rapportert tidligere tildelte tilskuddsmidler. Kommuner som synliggjør aktuelt behov, vil bli prioritert. Søknad HB 7.S.04 med utfyllende kommentarer sendes ditt lokale regionkontor innen 15.9.2014. Les hele kunngjøringen her

Formålet med tilskudd til tilpasning

Tilgjengelige boliger og universelt utformede omgivelser er bra for alle, og er spesielt viktig for at eldre og mennesker med ulike funksjonshemminger kan leve et verdig liv. Gjennomsnittlig levealder og antall eldre er ventet å stige i årene som kommer, og samhandlingsreformen legger opp til at funksjonshemmede og eldre i størst mulig grad skal kunne bo hjemme. I dag er bare om lag 10 prosent av boligmassen tilgjengelig for rullestolbrukere. Behovet for flere tilgjengelige boliger er derfor stort og økende.

Tilskudd til tilpasning tildeles enkeltpersoner som har behov for tilrettelagt bolig for å kunne fortsette å bo hjemme, noe svært mange ønsker. Det er også økonomisk fordelaktig for kommunene å kunne gi en større del av pleie- og omsorgstilbudet i innbyggernes egne hjem.