Krav til tjenestetilbud fjernet for utmåling opp mot 40% for tilskudd til utleieboliger

Kravet til tjenestetilbud er fjernet fra kriteriene for utmåling opp til 40%. I stedet vektlegges de økonomiske parameterne i hvert enkelt prosjekt. Kravet om forankring i kommunalt planverk opprettholdes.

I tillegg til tildelingsbrev fra juli 2013 åpner KRD for at:

Utmåling av tilskuddet

Utmålingen av tilskudd skal være fleksibel og basert på økonomien i det prosjektet det gis tilskudd til. Maksimalt tilskudd skal ikke overstige differansen mellom kostnadsdekkende husleie og antatt husleie og vil normalt ikke overstige 20 % av godkjente prosjektkostnader.
Prosentsatsen kan være inntil 40 % når det gis tilskudd til utleieboliger til flyktninger, barnefamilier og andre prioriterte grupper. Høy tilskuddsutmåling vil særlig være aktuelt ved boliger med spesiell tilpasning, lokalisering eller tilrettelegging av tjenesteareal.
For beregning av antatt husleie skal både statlig bostøtte og kommunal egenandel vurderes. For beregning av tilskuddet, se veileder og Husbankens simulator.
I de tilfeller hvor det utmåles tilskudd ut over 20 %, skal tiltaket være forankret i kommunalt plandokument, eksempelvis boligsosial handlingsplan.

Som følge av denne føringen har Husbanken oppdatert retningslinjene for tilskudd til utleieboliger.  Søknader som behandles etter søknadsfristen 1. september vil bli behandlet etter disse retningslinjene.

Krav til tjenestetilbud ikke avgjørende for tilskuddsutmålingen

Tildelingsbrevet presiserer at utmåling opp til 40% gjelder for personer med spesielle behov for tilrettelegging av tjenesteareal, lokalisering og tilpasning av boligen. Endringen i retningslinjer som nå er gjort, innebærer at tilskuddsutmålingen skal baseres på økonomien i prosjektene, og ikke hvorvidt det skal ytes tjenester i boligen eller ikke. Kostnaden ved kjøp eller oppføring av boliger vil naturlig nok øke med tilrettelegging av tjenesteareal, relevant lokalisering og tilpasning av boligen. Disse kostnadsøkningene vil reflekteres i tilskuddsutmålingen i søknadskjema HB 8.S.25 - Søknad om tilskudd til utleieboliger.