Rentekompensasjon - kirkebygg

Rentekompensasjon skal stimulere til sikring og bevaring av kirkene, kirkenes utsmykning og inventar.

Rentekompensasjonsordningen gjelder menighetskirker i Den norske kirke, slik disse er definert etter kirkeloven § 17. Døvekirker i Den norske kirke omfattes av ordningen. Fredede eller verneverdige kirker har høy prioritet.

Hvem kan søke?
Kommunen eller kirkeeier kan søke om rentekompensasjon. Det er de kirkelige fellesrådene, ev. menighetsrådet i ett-soknskommuner, som søker på vegne av kirkeeier.

 • Hvis kommunen søker, skal søknaden bekreftes av kirkeeier.
 • Hvis kirkeeier søker, skal søknaden bekreftes av kommunen.

Hva kan det søkes støtte til?
Det kan søkes rentekompensasjon til prosjekter som ferdigstilles etter 01.01.2014. Investeringer skal ha en levetid på minst 10 år. I tillegg gis det rentekompensasjon ved istandsetting og restaurering av kirkeinventar og utsmykking med antikvarisk verdi.

Kostnadene må være på minst 100 000 kr.

Det gis ikke støtte til ordinært vedlikehold.

Eksempler på tiltak som omfattes av ordningen

 • reparasjon av fundament, grunnmur, dreneringsarbeid o.l.
 • restaurering og istandsetting av gulv, vegger, vinduer, tårn, tak o.l.
 • innvendig og utvendig overflatebehandling av vegger, vinuder og tak når dette er begrunnet i en ekstraordinær vedlikeholdsinnsats
 • utskifting av takrenner og nedløp
 • tiltak for brann-og tyverisikring
 • tiltak for økt tilgjengelighet og funksjonalitet for funksjonshemmede
 • utskifting eller omfattende rehabilitering av elektrisk anlegg og VVS
 • utskifting eller oppgradering av oppvarmingssystem og andre tiltak for bedre og sikrere energibruk
 • vedlikehold som på grunn av antikvarisk verdi er spesielt kostnadskrevende
 • konservering, restaurering eller istandsetting av inventar og utsmykning
 • restaurering og istandsetting av inventar og utsmykning
 • felles varmestyringsanlegg o.l. for flere kirker

Også andre tiltak av lignende karakter kan få rentekompensasjon.

Hvordan søke?
Det søkes på egen søknadsblankett.

Søknaden sendes Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.

Utbetaling
Rentekompensasjon utbetales kun til kommuner v. kommunekassereren. Hvis andre enn kommunen har dekket utgiftene til prosjektet eller tiltaket, skal kommunen videreformidle midlene til det organ som har dekket utgiftene.

Søknad om utbetaling skal søkes på eget skjema. Kommunerevisor skal bekrefte de kostnadene som er oppgitt.