Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg

Ordningen er avsluttet 31.12.2016. Rentekompensasjon skal bidra til at kommunene og fylkeskommunene, over en 8 års periode, kan ta opp rentefrie lån på til sammen 15 milliarder kroner til rehabilitering og nybygg av skoler og svømmeanlegg.

Hvem kan søke?
Det er kun kommuner/fylkeskommuner som kan søke.

Innenfor tildelt ramme kan også kommuner og fylkeskommuner søke om rentekompensasjon til rehabiliteringsprosjekter på vegne av:

  • private grunn-og videregående skoler med rett til statstilskudd
  • trossamfunn eller andre ideelle organisasjoner som leier ut lokaler til private skoler med rett til statstilskudd

Hva kan det søkes på?
Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som ferdigstilles etter 01.01.2009. Aktuelle prosjekter som det søkes rentekompensasjon for, må være vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget.

Tiltak som omfattes av ordningen

  • undervisningsrom
  • personalrom
  • idrettshall/svømmehall
  • andre bygg
  • ventilasjon
  • uteanlegg
  • utvendig vedlikehold

Hvordan søke?
Vi oppfordrer til å søke elektronisk gjennom Husbankens ekstranett. Det kan også søkes på egen søknadsblankett.

Papirsøknader sendes Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.

Utbetaling
Søknad om utbetaling innsendes når prosjektet er ferdigstilt. Hvis prosjektet er stort og går over flere år, er det også mulig å søke om utbetaling for et delprosjekt som er ferdigstilt. 

Søknad om utbetaling kan søkes elektronisk eller på eget skjema.  

Kommunene og fylkeskommunene bestemmer selv om de vil ta ut hele sin investeringsramme på en gang eller søke flere ganger i løpet av 8- års perioden, men må holde seg innenfor sin maksimale investeringsramme. Utbetaling skjer i desember hvert år.  

Dersom det totale beløpet som kommunene/fylkeskommunene søker om kompensasjon for, overskrider den årlige totale investeringsramme/ bevilgning, kan Kommunal- og regionaldepartementet fastsette regler om prioritering av søknadene.