Boligsosialt kompetansetilskudd - kunngjøring 2016

Tilskuddet skal bidra til å heve kompetansen innenfor boligsosialt arbeid og boligsosial politikk, samt å formidle kunnskap om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk generelt.

Tilskudd kan gis til

 1. boligsosial planlegging og gjennomføring av boligsosial politikk i kommunene
 2. kunnskapsutvikling om boligsosialt arbeid, blant annet gjennom utredning, forsøksprosjekter og informasjonstiltak
 3. formidling av kunnskap, gode eksempler, planleggingsverktøy mv. til aktørene på boligmarkedet
 4. kunnskapsutvikling og -formidling om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk

Husbanken vil i 2016 prioritere:

 • Kommuner som har de største boligsosiale utfordringene.
 • Samarbeidspartnere som bidrar til måloppnåelse sammen med prioriterte kommuner og/eller Husbanken.
 • Samarbeidspartnere som bidrar til måloppnåelse i boligsosialt arbeid og politikk.
 • Leietakerorganisasjoner som jobber med et landsdekkende tilbud for leietakere, kan søke om driftsstøtte.
 • Søknader som vektlegger hvordan erfaringsoverføring av tiltak / prosjekter kan bidra til økt måloppnåelse.
 • Mastergradsstudenter (utlysning kommer med egen frist 1.mars), ev post-doktor, som bidrar til økt kunnskapsheving innenfor det boligsosiale feltet.

Søknadsfrist : 1. juni 2016

Kunngjøres med forbehold om Stortingets behandling av forslag til Statsbudsjett 2016. (Prop. 1 S (2015-2016)

Søkere må benytte søknadsskjema HB 8.S.16 
Søknaden sendes: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.

Vi viser også til beslekta tilskuddsordninger med samme søknadsfrist fra

     

Søknadsbehandling

Det er Husbankens ulike regionale kontorer som behandler søknadene. Ta kontakt med Husbanken i din region for nærmere informasjon. Søknad om tiltak/utviklingsarbeid av nasjonal karakter behandles ved Husbanken øst.

Tilskuddsutmåling

Tilskuddsutmålingen fastsettes av Husbanken etter en helhetsvurdering basert blant annet på tiltakets kostnader og mulighetene for annen finansiering. Husbanken kan kreve at det inngår egeninnsats/egenkapital, og at søker deltar med tilskudd, personellressurser, lokaler o.l.

Kontakt Husbanken på tlf 22 96 16 00