Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

6.Presisering av øvrige vilkår

6.1 Tilskuddsavtale

Husbankens tilskuddsbrev undertegnes av ordfører eller annen fullmaktshaver i kommunen. Tilskuddsbrevet med aksept av vilkårene utgjør tilskuddsavtalen. 

Kommunen skal sende inn en kopi av tilsagnsbrevet med underskrevet aksept fra ordfører/fullmaktshaver innen tre uker etter mottatt tilsagn. I motsatt fall er ikke tilsagnet bindende. Dette er den skriftlige avtalen mellom Husbanken og kommunen.

6.2 Generelle krav

Prosjektene skal være innarbeidet i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan.

Det er en forutsetning at kommunen kan dokumentere et reelt behov for sykehjemsplassene/omsorgsboligene i tråd med formålet for ordningen.

Søknader om tilskudd til prosjekter som har dårlig kvalitet, dårlig tilpasning, understandard eller av andre grunner ikke tilfredsstiller alle kravene i punkt 6.5, skal avslås.

For å få tilskudd til sykehjemsplasser/omsorgsboliger, er det en forutsetning at disse tildeles personer med behov for heldøgns tjenester etter pkt. 2 a, b og e. Tilskuddet utbetales når kommunen har tatt i bruk boenhetene i tråd med formålet.

Ved tilskudd til dagaktivitetstilbud er det en forutsetning at tilbudet omfatter beboere i omsorgsboligene, men tilbudet kan også benyttes av andre som har behov for dagaktivitetstilbud.

Tilskudd til kjøp av eksisterende boliger eller lignende gis bare der prosjektet inneholder klare elementer av nyinvestering. Kjøp av eksisterende boliger som bare representerer et eierskifte, vil ikke få tilskudd.

Det kan normalt ikke gis tilskudd til gjennomførte prosjekter og prosjekter som er igangsatt.

Etablering av nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser skal være innarbeidet i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan før Husbanken kan gi tilsagn til prosjektet. Kravet gjelder bare for anskaffelsen og ikke for driften.

6.3 Netto tilvekst

Når Husbanken gir tilskudd til et prosjekt som skal gi netto tilvekst, se punkt 5, innebærer det at det totale antallet heldøgns pleie- og omsorgsplasser i kommunen skal øke. Plasser som ikke er finansiert med tilskudd, regnes også med.

Pleie- og omsorgsplassene med netto tilvekst som Husbanken gir tilskudd til i prosjektet, skal gi en tilsvarende økning av kommunens totale antall pleie- og omsorgsplasser i minst ti år fra søknadstidspunktet.

Dette innebærer at kommunen ikke kan avvikle eksisterende heldøgns plasser i løpet av de første 10 årene.
Kommunen har plikt til å melde ifra til Husbanken hvis vilkåret om netto tilvekst ikke blir oppfylt. Se punkt 6.8 om tilbakebetaling av tilskudd.

I punkt 2.1 i Veileder for søknadsprosess og bruk av investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger (HB 8.C.8) er det nærmere opplysninger om den nye ordningen for investeringstilskuddet som Husbanken gradvis innfører fra 2017 til 2021.

6.3.1 Hva menes med netto tilvekst?

Netto tilvekst betyr at det totale antallet heldøgns omsorgsplasser i kommunene skal øke. Kommuner som mottar tilskudd kan ikke samtidig avvikle eksisterende plasser i takt med at nye tilskuddsfinansierteplasser tas i bruk.

Nye prosjekter som mottar tilskudd skal gi netto tilvekst i minst 10 år fra søknadstidspunkt.

6.3.2 Hva menes med plass?

Med plass mener vi

 • plass i institusjon, herunder sykehjem
 • omsorgsbolig til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester som er tilrettelagt for at slike tjenester kan ytes
 • døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp

Jamfør retningslinjer for investeringstilskudd fra Husbanken til sykehjemsplassser og omsorgsboliger (HB 8.B.18) punkt 2.

Definisjon av ”Heldøgns pleie- og omsorgstjenester” finner du under kapittel 8 i denne veilederen.

6.3.3 Hva menes med totalt antall heldøgns omsorgsplasser?

Totalt antall heldøgns omsorgsplasser i en kommune utgjør summen av antallet plasser som faller inn under heldøgns pleie- og omsorgstjenester, se definisjon under kapittel 8.

6.3.4 Når er en plass avviklet?

En plass er som avviklet når den selges/overdras til andre og/eller ikke blir brukt til de formål (til personer som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester) som er forutsatt.
Noen eksempler:

 • Ombygging og utbedring.
  Et ombyggingsprosjekt der eksisterende sykehjemsplasser eller omsorgsboliger bygges om eller utbedres vil som hovedregel ikke gi netto tilvekst. Prosjektet vil derfor ikke bli prioritert i overgangsperioden og vil som hovedregel ikke bli finansiert etter 2021.
  Unntaket er om kommunen iverksetter andre tiltak som til tross for dette tiltaket gir en netto tilvekst. Et eksempel kan være ombygging av et tidligere kontorlokale til sykehjem eller omsorgsboliger. Dette vil gi netto tilvekst og dermed som hovedregel kvalifisere for tilskudd.
 • Rive og bygge nytt.
  Prosjekter hvor et eksisterende sykehjem eller omsorgsboliger blir revet, for så å bygge et nytt, vil som hovedregel ikke representere netto tilvekst. Et slik prosjekt vil derfor ikke bli prioritert i overgangsperioden og etter 2021 vil hovedregelen være at vi kun finansierer de plassene/boligene som representerer nettotilvekst. Unntaket er om kommunen iverksetter andre tiltak som til tross for dette tiltaket gir en netto tilvekst.

6.3.5 Hva med tilskudd til velferdsteknologi, heving av teknisk stand, bygging av fellesarealer og dagaktivitetssenter?

Tilskuddet videreføres for disse formålene, selv om det ikke representerer netto tilvekst.

Investeringstilskuddet kan brukes til å legge til rette for velferdsteknologi, tiltak som hever den tekniske standarden i bygget (eksempelvis innstallering av sprinkelanlegg), etablering av fellesarealer og dagaktivitetssentre.

 

6.4 Saksbehandling/saksgang

      (Søknader og saksbehandling skjer elektronisk via Ekstranett.)

Kommunen skal sende en forespørsel til Husbanken. I forespørselen opplyser kommunen om behovet for sykehjemsplassene/omsorgsboligene, om det er fattet et politisk vedtak i saken, og om prosjektet er tatt inn i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan. I de tilfellene der det er aktuelt at helseforetak skal kunne disponere plasser i en intermediær avdeling, skal kommunen opplyse om dette i forespørselen. Se pkt. 6.5, annet avsnitt.

Husbanken sender deretter en kopi av forespørselen til Fylkesmannen til orientering og eventuell uttalelse. Ved behov blir kommunen invitert til et oppstartsmøte.
I oppstartsmøtet klarlegges kommunens behov per i dag. I tillegg vurderes det hvorledes omsorgsbygget bør utformes for å være i tråd med fremtidige brukeres behov og Husbankens kriterier, se punkt 6.6.

Kommunen har ansvar for samarbeid med arkitekt om utformingen av prosjektet. Husbanken tilbyr å bistå kommunen med veiledning. Det forutsettes at både Husbanken og kommunene kan innhente faglig veiledning fra Fylkesmannen i forbindelse med utforming av prosjektene, og i vurderinger av om prosjektet det søkes om kommer inn under formålet for ordningen.

Når Husbanken og kommunen er omforent om prosjektet, åpnes tilgang for søknad i Ekstranettet. Kommunen utarbeider søknad som sammen med vedlegg sendes Husbanken for behandling og vedtak.

Husbanken behandler fortløpende søknader for prosjekter hvor samtlige omsorgsplasser gir netto tilvekst, se punkt 6.3. Det samme gjelder søknader som i tillegg eller bare gjelder tilskudd til velferdsteknologi, heving av teknisk standard, bygging av dagaktivitetssentre og fellesarealer. Andre søknader behandler Husbanken kvartalsvis.
Søknader som ikke kan gis tilsagn innenfor det enkelte års ramme, settes på vent. Søknader som ikke er i tråd med formålet eller foreliggende krav, skal avslås.

 

Oversikt over saksgang

 • Kommunen skal sende en elektronisk forespørsel med vedlegg via ekstranettet til Husbanken så tidlig som mulig i planleggings/prosjekteringsfasen. 
  Tilgang til Ekstranett får dere via Husbankens brukerservice (brukerservice@husbanken.no). 
  I forespørselen opplyser kommunen om 
     - behovet for sykehjemsplassene/omsorgsboligene    
     - det er fattet et politisk vedtak i saken
     - prosjektet er tatt inn i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan. 
  I de tilfellene der det er aktuelt at helseforetak skal kunne disponere plasser i en intermediær avdeling, skal kommunen opplyse om dette i forespørselen. (Se punkt 4, annet avsnitt.)
  I forespørselen kan vedlegges relevante opplysninger og tegninger. Størrelsen på filvedlegget må ikke overstige 50 MB.
 • Husbanken sender mottaksbrev til kommunen. Hvis prosjektet gjelder samlokaliserte boliger sender vi også sjekkliste for dialogverktøy. 
  Kopi av forespørselen sendes til Fylkesmannen til orientering. Ved behov ber Husbanken Fylkesmannen om en uttalelse og en eventuelt deltakelse i oppstartsmøte.
 • I oppstartsmøtet klarlegges kommunens behov, partenes syn på løsningsforslag som presenteres og fremdrift i søknadsprosessen. 
  Tema for oppstartmøte kan være
   - informasjon knyttet til investeringstilskudd 
   - kvaliteter som prosjektene bør inneholde
   - orientering om bruken av velferdsteknologi  
   - presentasjon av prosjektene  
   - tilbakemelding på prosjektene 
   - avklaring av videre prosess og vurdering av behov for oppfølging av prosjektet  
  Der det er mulig, anbefaler vi at flere kommuner deltar på samme oppstartsmøte, slik at de kan utveksle erfaringer og ideer.
 • Husbanken bistår kommunen og kommunens arkitekt med veiledning i planleggingsprosessen. Både Husbanken og kommunene kan innhente faglig veiledning fra Fylkesmannen og andre faginstanser i forbindelse med utforming av prosjektene. 
 • Etter at Husbanken og kommunen har blitt omforent om prosjektet «åpnes» tilgang for søknad i Ekstranettet. 
 • Kommunen utarbeider søknaden som sammen med vedlegg sendes Husbanken for behandling og vedtak.Følgende vedlegg skal følge søknaden:
   - Tegninger i PDF-format.  
   - Dokumentasjon på kostnadene, eventuelle tilleggsopplysninger ( f. eks. en uttalelse fra brukerne  eller brukerorganisasjoner)

  Det må bekreftes (krysses av i søknadskjemaet) at prosjektet er innarbeidet i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan.  

  Hvis kommunen ikke skal stå som eier, men skal inngå avtale med en privat aktør, f.eks. leie lokaler/boliger, skal dokumentasjon på denne avtalen følge søknaden som vedlegg.
 • Husbanken behandler saken og gir tilsagn eller eventuelt avslag:
   - Søknader for prosjekter som er i tråd med formålet for ordningen, vurderes fortløpende.  
   - Søknader som ikke kan gis tilsagn innenfor det enkelte års ramme, settes på vent.   - Søknader som ikke er i tråd med formålet, skal avslås. 
   -  Byggearbeidene bør ikke igangsettes før tilsagn foreligger.
 • Kommunen sender inn tilsagnsbrevet med undertegnet aksept av vilkår innen to uker etter at tilsagnet er mottatt.
 • Kommunen må starte opp bygging 3-6 måneder etter tilsagnsdato (definert i tilsagnsbrevet). I tilfelle behov for mer tid for utarbeidelse av hovedprosjektet må kommunen orientere Husbanken. 
 • Kommunen sender søknad om utbetaling når prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Utbetalingssøknaden skal undertegnes av ordføreren eller den han/hun gir fullmakt. Fullmakten skal vedlegges.
 • Husbanken utbetaler tilskuddet til kommunekassereren når alle vilkårene i tilsagnet er innfridd. Det gis ikke økt tilskuddsutmåling selv om investeringskostnadene i prosjektet blir høyere enn oppgitt i søknaden etter at tilsagn er gitt, men tilskuddet kan reduseres hvis faktiske kostnader er lavere enn det er opplyst i søknaden.
    

6.5 Disponering og tildeling 

Kommunen skal disponere og har plikt til å tildele omsorgsboligene og/eller sykehjemsplassene i en periode på minst 30 år til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. For tilsagn gitt i årene 2008 til 2010 har kommunen en tildelingsplikt i 20 år.
Helseforetak kan også disponere plasser i intermediære avdelinger hvis tilbud om heldøgns helse- og omsorgstjenester ved disse plassene gis i samarbeid med kommuner. Disponering av slike plasser forutsetter en klar fordeling av ansvar for plassene mellom kommunen og helseforetaket, og at helseforetaket forplikter seg til å finansiere driften av de plassene helseforetaket har ansvaret for.
Forutsetningene om bruk, disponering og tildeling av sykehjemsplassene/omsorgsboligene skal tas inn i en egen tilskuddsavtale mellom Husbanken og den enkelte kommune.

Ved selv å eie omsorgsboligene og leie dem ut til brukergruppene, kan kommunen sikre seg kontroll over bruken av omsorgsboligene uten tidsbegrensning. Hvis kommunen inngår avtaler om leie av lokaler/boliger, som de kan gjøre etter endringene i investeringstilskuddet i 2011, må kommunen sikre seg disposisjonsrett i minst 30 år for å kunne overholde tildelingsplikten. Ved leie skal leiekontrakten tinglyses på eiendommen.

Spesielle forhold ved videretildeling av tilskudd i årene 20082010

Videretildeling gjelder kun for tilskudd innvilget i årene 20082010. Bindingstiden for disse tilskuddene er 20 år. 
For å sikre kommunens rett/plikt til å disponere og tildele omsorgsboligene/sykehjemsplassene til riktig målgruppe i minst 20 år skal det tinglyses en klausul på eiendommen.

GÅ TIL NESTE SIDE »

GÅ TIL INNHOLDSLISTE »