Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

6.Presisering av øvrige vilkår

6.1 Tilskuddsavtale

Husbankens tilskuddsbrev undertegnes av ordfører eller annen fullmaktshaver i kommunen. Tilskuddsbrevet med aksept av vilkårene utgjør tilskuddsavtalen 

Kommunen skal sende inn en kopi av tilsagnsbrevet med underskrevet aksept fra ordfører/fullmaktshaver innen to uker etter mottatt tilsagn. I motsatt fall er ikke tilsagnet bindende. Dette er den skriftlige avtalen mellom Husbanken og kommunen.

6.2 Generelle krav

Prosjektene skal være innarbeidet i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan.

Det er en forutsetning at kommunen kan dokumentere et reelt behov for sykehjemsplassene/omsorgsboligene i tråd med formålet for ordningen.

Søknader om tilskudd til prosjekter som har dårlig kvalitet, dårlig tilpasning eller understandard, skal avslås.

For å få tilskudd til sykehjemsplasser/omsorgsboliger, er det en forutsetning at disse tildeles personer med behov for heldøgns tjenester etter pkt. 2 a – d. Tilskuddet utbetales når kommunen har tatt i bruk boenhetene i tråd med formålet.

Ved tilskudd til dagaktivitetstilbud er det en forutsetning at tilbudet omfatter beboere i omsorgsboligene, men tilbudet kan også benyttes av andre som har behov for dagaktivitetstilbud.

Tilskudd til kjøp av eksisterende boliger eller lignende gis bare der prosjektet inneholder klare elementer av nyinvestering. Kjøp av eksisterende boliger som bare representerer et eierskifte, vil ikke få tilskudd.

Det kan normalt ikke gis tilskudd til gjennomførte prosjekter og prosjekter som er igangsatt.

Etablering av nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser skal være innarbeidet i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan før Husbanken kan gi tilsagn til prosjektet. Kravet gjelder bare for anskaffelsen og ikke for driften.

6.3 Saksbehandling/saksgang

      (Søknader og saksbehandling skjer elektronisk via Ekstranett.)

Kommunen skal sende en forespørsel til Husbanken. I forespørselen opplyser kommunen om behovet for sykehjemsplassene/omsorgsboligene, om det er fattet et politisk vedtak i saken, og om prosjektet er tatt inn i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan. I de tilfellene der det er aktuelt at helseforetak skal kunne disponere plasser i en intermediær avdeling, skal kommune opplyse om dette i forespørselen. (Se pkt. 4, annet avsnitt.
Husbanken sender deretter en kopi av forespørselen til Fylkesmannen til orientering, og inviterer kommunen til et oppstartsmøte. Fylkesmannen orienteres om oppstartsmøtet og inviteres til å delta.
I oppstartsmøtet klarlegges kommunens behov og partenes syn på løsningsforslag som presenteres. Fremdrift i søknadsprosessen og eventuell deltakelse fra Fylkesmannen avtales også. Kommunen har ansvar for samarbeid med arkitekt om utformingen av prosjektet. Husbanken tilbyr å bistå kommunen med veiledning. Det forutsettes at både Husbanken og kommunene kan innhente faglig veiledning fra Fylkesmannen i forbindelse med utforming av prosjektene, og i vurderinger av om prosjektet det søkes om kommer inn under formålet for ordningen.
Kommunen utarbeider søknad som sammen med vedlegg sendes Husbanken for behandling og vedtak.
Søknader for prosjekter som er i tråd med formålet for ordningen, vurderes fortløpende.
Søknader som ikke kan gis tilsagn innenfor det enkelte års ramme, settes på vent. Søknader som ikke er i tråd med formålet, skal avslås.

Oversikt over saksgang

 a) Kommunen skal sende en elektronisk forespørsel med vedlegg via Husbankens ekstranett så tidlig som mulig i planleggings/prosjekteringsfasen. Tilgang til Ekstranett fås via Husbankens brukerservice (brukerservice@husbanken.no).
I forespørselen opplyser kommunen om behovet for sykehjemsplassene/ omsorgsboligene, om det er fattet et politisk vedtak i saken, og om prosjektet er tatt inn i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan. I de tilfellene der det er aktuelt at helseforetak skal kunne disponere plasser i en intermediær avdeling, skal kommunen opplyse om dette i forespørselen. (Se pkt. 4, annet avsnitt.)

I forespørselen kan vedlegges relevante opplysninger og tegninger. Størrelsen på filvedlegget må ikke overstige 50MB.

 b) Husbanken sender mottaksbrev til kommunen og en kopi av forespørselen til Fylkesmannen til orientering. Ved behov ber Husbanken fylkesmannen om en uttalelse og eventuelt deltakelse i oppstartsmøte. 

 c) I oppstartsmøte kartleggees kommunens behov og partenes syn på løsningsforslag som presenteres og fremdrift i søknadsprosessen.

Tema for møte kan være

 • informasjon knyttet til investeringstilskudd
 •  kvaliteter som prosjektene bør inneholde
 • orientering om bruken av velferdsteknologi
 • presentasjon av prosjektene 
 • tilbakemelding på prosjektene
 • avklaring av videre prosess og vurdering av behov for oppfølging av prosjektet 

Der det er mulig, anbefaler vi at flere kommuner deltar på samme oppstartsmøte, slik at de kan utveksle erfaringer og ideer.

 d)  Husbanken bistår kommunen og kommunens arkitekt med veiledning i planleggingsprosessen. Det forutsettes at både Husbanken og kommunene kan innhente faglig veiledning fra Fylkesmannen og andre faginstanser i forbindelse med utforming av prosjektene.

 e)  Etter at Husbanken og kommunen har blitt omforent om prosjektet «åpnes» tilgang for søknad i Ekstranettet.

 f)  Kommunen utarbeider en søknad som sammen med vedlegg sendes elektronisk til  Husbanken for behandling og vedtak. 

Følgende vedlegg skal følge søknaden: 

 • Tegninger i PDF-format.
 • Dokumentasjon på kostnadene, eventuelt tilleggsopplysninger (f.eks. en uttalelse fra brukerne eller brukerorganisasjoner). 
  Det må bekreftes (krysses av i søknadsskjemaet) at prosjektet er innarbeider i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan. Hvis kommunen ikke skal stå som eier, men skal inngå avtale med en privat aktør, f.eks. leie lokaler/bolig, skal dokumentasjon på denne avtalen følge søknaden som vedlegg.

 g)  Husbanken behandler saken og gir tilsagn eller eventuelt avslag.

 • Søknader for prosjekter som er i tråd med formålet for ordningen, vurderes fortløpende.
 • Søknader som ikke kan gis tilsagn innenfor det enkelte års ramme, settes på vent.
 • Søknader som ikke er i tråd med formålet, skal avslås.

Byggearbeidene bør ikke igangsettes før tilsagn foreligger.
 

 h) Kommunen sender inn tilsagnsbrevet med undertegnet aksept av vilkår innen to uker etter at tilsagnet er mottatt.

  j) Kommunen sender søknad om utbetaling når prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Utbetalingssøknaden skal undertegnes av ordføreren eller den han/hun gir fullmakt. Fullmakten skal vedlegges.

 k) Husbanken utbetaler tilskuddet til kommunekassereren når alle vilkårene i tilsagnet er innfridd. Det gis ikke økt tilskuddsutmåling selv om investeringskostnadene i prosjektet blir høyere enn oppgitt i søknaden etter at tilsagn er gitt, men tilskuddet kan reduseres hvis faktiske kostnader er lavere enn det er opplyst i søknaden.

 

6.4 Disponering og tildeling 

 

Kommunen skal disponere og har plikt til å tildele omsorgsboligene og/eller sykehjemsplassene i en periode på minst 30 år til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. For tilsagn gitt i årene 2008 til 2010 har kommunen en tildelingsplikt i 20 år.
Helseforetak kan også disponere plasser i intermediære avdelinger hvis tilbud om heldøgns helse- og omsorgstjenester ved disse plassene gis i samarbeid med kommuner. Disponering av slike plasser forutsetter en klar fordeling av ansvar for plassene mellom kommunen og helseforetaket, og at helseforetaket forplikter seg til å finansiere driften av de plassene helseforetaket har ansvaret for. 
Forutsetningene om bruk, disponering og tildeling av sykehjemsplassene/omsorgsboligene skal tas inn i en egen tilskuddsavtale mellom Husbanken og den enkelte kommune.

Ved selv å eie omsorgsboligene og leie dem ut til brukergruppene, kan kommunen sikre seg kontroll over bruken av omsorgsboligene uten tidsbegrensning. Hvis kommunen inngår avtaler om leie av lokaler/boliger, som de kan gjøre etter endringene i investeringstilskuddet i 2011, må kommunen sikre seg disposisjonsrett i minst 30 år for å kunne overholde tildelingsplikten.
Ved leie skal leiekontrakten tinglyses på eiendommen.

Spesielle forhold ved videretildeling av tilskudd i årene 2008 - 2010

Videretildeling gjelder kun for tilskudd innvilget i årene 2008 til 2010. Bindingstiden for disse tilskuddene er 20 år.
For å sikre kommunens rett/plikt til å disponere og tildele omsorgsboligene/sykehjemsplassene til riktig målgruppe i minst 20 år skal det tinglyses en klausul på eiendommen.

                                                                                             GÅ TIL NESTE SIDE »

                                                                                        GÅ TIL INNHOLDSLISTE »