Retningslinjene er gjengitt i farget boks.Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket

6.8 Krav om tilbakebetaling

Hvis sykehjemsplassene/omsorgsboligene i løpet av de første 30 årene etter utbetaling selges/overdras til andre eller ikke brukes til de formål som er forutsatt ved tilskuddstildelingen, skal Husbanken som hovedregel kreve at kommunen betaler tilbake investeringstilskuddet i sin helhet. Dette gjelder uavhengig av om det er kommunen eller helseforetak som bruker plasser i strid med forutsetningene.For tilskudd innvilget i årene 2008 til 2010 skal Husbanken på tilsvarende måte kreve slik tilbakebetaling de første 20 årene.

Dersom det foreligger helt spesielle forhold, kan Husbanken kreve at kun den delen av investeringstilskuddet som ikke er avskrevet skal tilbakebetales.

 Ved omgjøring fra sykehjem (jf. punkt 2a i retningslinjene) til omsorgsbolig (jf. punkt 2b i retningslinjene) i henhold til punkt 6.5, må kommunen tilbakebetale differansen i tilskuddsutmålingen mellom omsorgsboliger og sykehjemsplasser for den delen av investeringstilskuddet som ikke er avskrevet. I de tilfellene der det er gitt oppstartingstilskudd og kompensasjonstilskudd i henhold til tidligere regelverk, skal det foretas justering av både oppstartingstilskuddet og kompensasjonstilskuddet.

Hvis sykehjem omgjøres til omsorgsboliger eller omsorgsboliger omgjøres til sykehjem til tross for at vilkårene for dette ikke er oppfylt, må kommunen som hovedregel betale tilbake gjenstående investeringstilskudd. Hvis det er gitt oppstartings- og kompensasjonstilskudd i henhold til tidligere regelverk, skal den gjenstående delen av oppstartingstilskuddet kreves tilbake.

Hvis det er gitt oppstartings- og kompensasjonstilskudd i henhold til tidligere regelverk, kan Husbanken kreve at kommunen tilbakebetaler den delen av oppstartingstilskuddet som ikke er avskrevet hvis boligene/sykehjemsplassene i løpet av de første 20 årene etter utbetaling brukes til andre formål enn det som er forutsatt ved tilskuddstildelingen, Kompensasjonstilskuddet vil samtidig opphøre.

Hvis boligene/sykehjemsplassene overdras eller brukes til andre formål enn forutsatt ved tildeling av tilskuddet er det den kommunen som har mottatt tilskuddet som blir ansvarlig for å tilbakebetale til Husbanken. Dette gjelder også hvis kommunen frasier seg retten til å tildele boligene der tilskuddsmottaker misligholder inngåtte avtaler.
Forholdet mellom kommunen og eier reguleres av alminnelige avtale- og erstatningsrettslige regler.

Spesielt om vilkåret for netto tilvekst brytes

Fra søknadstidspunktet til et prosjekt med netto tilvekst må kommunen sørge for at den i 10 år fremover opprettholder nettotilveksten. Kommunen vil være i en slik situasjon dersom det totale antall heldøgns omsorgsplasser reduseres. (I tillegg har kommunene, en plikt til å melde fra til Husbanken dersom vilkårene ikke oppfylles.)
Vilkår om netto tilvekst brytes når

  • en bolig med pleie og omsorgsformål eller en plass i helse- og omsorgsinstitusjon, tidligere finansiert av Husbanken, avvikles
    Kommunen må da tilbakebetale tilskudd i tråd med føringene i retningslinjenes pk 6.7). Dette representerer en videreføring av dagens praksis.
  • en bolig med pleie og omsorgsformål eller en plass i helse- og omsorgsinstitusjon som ikke er finansiert av Husbanken, avvikles.
    Kommunen må da tilbakebetale tilskudd tilsvarende samme antall plasser som er avviklet i det prosjektet som sist fikk investeringstilskudd. Representerer avviklede plasser et større antall plasser enn det som inngår i dette tilsagnet, gjøres tilsvarende med tilsagn gitt før dette.

Spesielt om omgjøringstilfellene der det er gitt tilskudd etter den tidligere ordningen

I de avhjemlingstilfellene der det er gitt oppstartingstilskudd og kompensasjonstilskudd i henhold til tidligere regelverk, skal man i stedet for å kreve tilbake for mye utbetalt oppstartingstilskudd, la beløpet gå til fradrag på beregningsgrunnlaget for kompensasjonstilskuddet.

Tidspunkt for tilbakebetaling i omgjøringstilfellene

Husbanken sender krav om tilbakebetaling til kommunen når det er bekreftet at avhjemling/omgjøring er foretatt.

Ikke ytterligere tilskudd ved omgjøring til sykehjem

Omgjøring av omsorgsboliger til sykehjem vil ikke gi rett til ytterligere tilskudd.

Omgjøring til tross for at vilkårene ikke er oppfylt

Kommunen må som hovedregel betale tilbake gjenstående investeringstilskudd hvis sykehjemsplassene omgjøres til omsorgsboliger, eller omsorgsboliger omgjøres til sykehjem til tross for at vilkårene for dette ikke er oppfylt. Hvis det er gitt oppstartings- og kompensasjonstilskudd i henhold til tidligere regelverk, skal den gjenstående delen av oppstartingstilskuddet kreves tilbake og utbetaling av kompensasjonstilskuddet stoppes.

                                                                                    GÅ TIL NESTE SIDE »

                                                                                    GÅ TIL INNHOLDSLISTE »