Retningslinjene er gjengitt i farget boks.Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

3. Hvem kan få tilskudd

Tilskuddet kan bare gis til kommunen, og kan ikke videretildeles. Kommunen avgjør selv om den vil eie sykehjemsplassene/omsorgsboligene selv eller om kommunen skal fremskaffe sykehjemsplassene/omsorgsboligene gjennom avtaler på forretningsmessig basis. Kommunen må i tillegg selv avgjøre om driften skal settes ut.

Kommunene har ansvar for at regelverket for denne ordningen følges i alle prosjekter, også de som innbefatter private aktører. Se for øvrig pkt. 6.4 om disponering og tildeling og pkt. 6.5 om utforming.
Kommunen må selv bestemme om de vil inngå avtaler med frivillige organisasjoner, boligbyggelag, private omsorgsfirmaer eller andre. Foreligger det uklarheter i avtalegrunnlaget, anbefaler vi å ta kontakt med KS. 

Videretildeling i årene 2008 til 2010

Kommuner som fikk tilsagn om investeringstilskudd i årene 2008 til 2010 kunne videretildele tilskudd til frivillige organisasjoner og andre som tilbød egne sykehjem og omsorgsboliger på nonprofit basis. Stortinget vedtok å avvikle denne ordningen fra 2011.  Det innebærer at investeringstilskudd med tilsagn fra og med 2011 ikke kan videretildeles.

Offentlige anskaffelser

Kommunen har ansvar for at reglene om offentlige anskaffelser følges. Når kommunen skal leie lokaler, bygge/ombygge eller skal kjøpe inn tjenester, skal dette skje etter reglene om offentlige anskaffelser.
Bygningsmasse og tjenester kan sees atskilt og anskaffes separat.
Når kommunen skal foreta en anskaffelse kan de søke råd hos DIFI, eventuelt KS, som er spesialister på dette området.

Interkommunalt samarbeid

Hvis flere kommuner samarbeider om å etablere omsorgsboliger og /eller sykehjem, skal én kommune søke om tilskudd og stå som ansvarlig overfor Husbanken.

 

4. Utmålingsregler

Det kan i de tilfellene hvor kommunen skal stå som eier, gis tilskudd på:

 • 45 % av godkjente anleggskostnader (jf. annet og tredje avsnitt nedenfor) til omsorgsboliger med fellesareal (jf. pkt. 2 b i retningslinjene)
 • 55 % av godkjente anleggskostnader (j.f annet og tredje avsnitt nedenfor) for plass i institusjon, blant annet i ordinære eller palliative enheter på sykehjem (jf. pkt. 2 a i retningslinjene), og døgnomsorgsplasser for øyeblikkelig hjelp (jf. pkt. 2 d i retningslinjene), 
 •  inntil 55 % av godkjente anleggskostnader (jf. annet og tredje avsnitt nedenfor) til fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger for å oppnå heldøgnstjeneste, og lokaler for dagaktivitetstilbud (jf. pkt. 2 c i retningslinjene).

For 2016 gis tilskuddet ut fra en anleggskostnad på maksimalt 3,060 mill. kroner per sykehjemsplass eller omsorgsbolig. Dette gir en maksimal tilskuddssats på 1 377 000 kroner per omsorgsbolig og 1 683 000 kroner per sykehjemsplass.

I følgende kommuner med særskilt høyt kostnadsnivå gis det tilskudd ut fra en anleggskostnad på maksimalt 3,5 mill. kroner per boenhet: Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker, Lørenskog, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Sola, Bergen, Trondheim, Skedsmo, Oslo og Tromsø. Dette gir en maksimal tilskuddssats på 1 575 000 kroner per omsorgsbolig og 1 925 000 kroner per sykehjemsplass.
Det kan i de tilfellene hvor kommunen skal inngå avtale på forretningsmessig basis med andre aktører om fremskaffelse av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgnstjeneste, gis tilskudd etter de samme reglene som når kommunen er eier. Der hvor anleggskostnadene ikke er kjent eller relevante, skal det tas utgangspunkt i teknisk verdi.

Ved ombygging/utbedring settes maksimumstilskuddet noe lavere enn de respektive maksimumstilskuddene ved nybygging. I tilfeller hvor samfunnsnytten av en ombygning/utbedring er særlig stor til tross for høye kostnader, kan det gis maksimumstilskudd som ved nybygging. Kriterier for dette fastsettes nærmere i en veileder.

Øvre grense for beregningsgrunnlaget for anleggskostnader kan bli justert i forbindelse med de årlige statsbudsjettene.

 

Beregningsgrunnlag 

 • Tilskuddet beregnes av anleggskostnader/prosjektkostnader inklusive merverdiavgift. Anleggskostnader er det samme som prosjektkostnader definert i NS 3453. 
 • For ombygginger/utbedringer er det byggekostnadene som er beregningsgrunnlaget. 
 • Hvis fellesarealet skal brukes både til eksisterende og nye omsorgsboliger, gis tilskudd bare til fellesareal til den forholdsmessige delen av fellesarealet som er nødvendig for eksisterende omsorgsboliger. 
 • Ved eventuell kombinasjon av utbedring/ombygging av eksisterende boliger/sykehjemsplasser og bygging/utbedring/ombygging av nødvendig fellesareal, skal tilskuddet ikke utgjøre mer enn tilskudd ved nybygging. 
 • Beregningsgrunnlaget er uavhengig av om kommunen står som eier eller leier.
 • Det gis 55 % tilskuddsutmåling til ulike former for fellesareal som nevnt under pkt. 2.5.5
 • Det gis også 55 % tilskuddsutmåling til etablering av lokaler for dagaktivitetstilbud. Tilbudet er primært beregnet på hjemmeboende som demente, eldre, utviklings hemmede og andre personer som på grunn av helseproblemer har behov for et slikt tilbud.

Kommunen som leier av sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Tilskudd gis etter de samme reglene enten kommunen står som eier eller sykehjemsplassene/omsorgsboligene framskaffes gjennom avtaler med andre aktører. Der hvor kostnadene ikke er kjent eller relevante, skal det tas utgangspunkt i teknisk verdi.

Årlig justering av beregningsgrunnlaget

Dersom departementet foretar justeringer, gjelder den for alle søknader som får tilsagn samme år.

Spesielt om tilsagn som er gitt i perioden 2008 - 2011

 • Økningen i tilskuddssatsene i 2011 gjelder for alle byggeprosjekter som har fått tilskudd etter at investeringstilskuddet ble innført i 2008. Dette gjelder også tilsagn til kommuner som har ferdigstilt prosjekter og i tilfeller der tilskudd er utbetalt.
 • Økningen i tilskuddssatsene skal skje med utgangspunkt i satsene som gjaldt det året tilsagnet ble gitt.
 • I de tilfellene der det er gitt tilsagn på lavere beløp enn maksimalsatsene, skal tilsagnene økes tilsvarende veksten fra gammel til ny sats.
 • Maksimalsatsene for investeringstilskuddet for årene 2008 til 2011 fremgår på side 3 i proposisjonen. Se Ot.prp.nr 65 S.

5 Prioriteringer

Det er ingen prioritering eller regionvis fordeling av investeringstilskuddet. Departementet kan imidlertid vurdere tiltak dersom det oppstår ulikheter i heldøgnstilbudet i kommunene.                                                                    

GÅ TIL NESTE SIDE »

                                                                GÅ TIL INNHOLDSLISTE »