Retningslinjene er gjengitt i farget boks.Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

3. Hvem kan få tilskudd

Tilskuddet kan bare gis til kommunen, og kan ikke videretildeles. Kommunen avgjør selv om den vil eie sykehjemsplassene/omsorgsboligene selv eller om kommunen skal fremskaffe sykehjemsplassene/omsorgsboligene gjennom avtaler på forretningsmessig basis. Kommunen må i tillegg selv avgjøre om driften skal settes ut. 

Kommunene har ansvar for at regelverket for denne ordningen følges i alle prosjekter, også de som innbefatter private aktører. Se for øvrig punkt 6.4 om disponering og tildeling og punktt 6.5 om utforming.
Kommunen må selv bestemme om de vil inngå avtaler med frivillige organisasjoner, boligbyggelag, private omsorgsfirmaer eller andre. Er det uklarheter i avtalegrunnlaget, anbefaler vi dere å ta kontakt med KS. 

Videretildeling i årene 20082010

Kommuner som fikk tilsagn om investeringstilskudd i årene 20082010 kunne videretildele tilskudd til frivillige organisasjoner og andre som tilbød egne sykehjem og omsorgsboliger på non profit basis. Stortinget vedtok å avvikle denne ordningen fra 2011. Dette betyr at investeringstilskudd med tilsagn fra og med 2011 ikke kan videretildeles.

Offentlige anskaffelser

Kommunen har ansvar for at reglene om offentlige anskaffelser blir fulgt. Når kommunen skal leie lokaler, bygge/ombygge eller skal kjøpe inn tjenester, skal dette skje etter reglene om offentlige anskaffelser.
Bygningsmasse og tjenester kan sees atskilt og anskaffes separat.
Når kommunen skal foreta en anskaffelse kan de søke råd hos DIFI, eventuelt KS, som er spesialister på dette området.

Interkommunalt samarbeid

Hvis flere kommuner samarbeider om å etablere omsorgsboliger og/eller sykehjem, skal én kommune søke om tilskudd og stå som ansvarlig overfor Husbanken.

 

4. Utmålingsregler

Det kan i de tilfellene hvor kommunen skal stå som eier, gis tilskudd på:

 • 45 % av godkjente anleggskostnader (jf. annet og tredje avsnitt nedenfor) til omsorgsboliger med fellesareal (jf. pkt. 2 b i retningslinjene) 
 • 55 % av godkjente anleggskostnader (j.f annet og tredje avsnitt nedenfor) for plass i institusjon, blant annet i ordinære eller palliative enheter på sykehjem (jf. pkt. 2 a i retningslinjene), og døgnomsorgsplasser for øyeblikkelig hjelp (jf. pkt. 2 d i retningslinjene),  
 • inntil 55 % av godkjente anleggskostnader (jf annet og tredje avsnitt nedenfor) til fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger og sykehjem for å oppnå heldøgnstjeneste (jf. pkt 2 c)
 • inntil 55 % av godkjente anleggskostnader (jf annet og tredje avsnitt nedenfor) til lokaler for dagaktivitetstilbud (jf. pkt. 2 d)

For 2018 gis tilskuddet ut fra en anleggskostnad på maksimalt 3 226 000 mill. kroner per sykehjemsplass eller omsorgsbolig. Dette gir en maksimal tilskuddssats på 1 452 000 kroner per omsorgsbolig og 1 774 000 kroner per sykehjemsplass.

I følgende kommuner med særskilt høyt kostnadsnivå gis det tilskudd ut fra en anleggskostnad på maksimalt 3 690 000 mill. kroner per boenhet: Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker, Lørenskog, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Sola, Bergen, Trondheim, Skedsmo, Oslo og Tromsø. Dette gir en maksimal tilskuddssats på 1 661 000 kroner per omsorgsbolig og 2 030 000 kroner per sykehjemsplass. 

De samme reglene gjelder i de tilfellene hvor kommunen skal inngå avtale på forretningsmessig basis med andre aktører om fremskaffelse av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgnstjeneste. Hvis anleggskostnadene ikke er kjent eller relevante, skal det tas utgangspunkt i teknisk verdi. 

Ved ombygging/utbedring settes maksimumstilskuddet noe lavere enn de respektive maksimumstilskuddene ved nybygging. I tilfeller hvor samfunnsnytten av en ombygning/utbedring er særlig stor til tross for høye kostnader, kan det gis maksimumstilskudd som ved nybygging. Kriterier for dette fastsettes nærmere i en veileder. 
Øvre grense for beregningsgrunnlaget for anleggskostnader kan bli justert i forbindelse med de årlige statsbudsjettene.

 

NB - Godkjente anleggskostnader og tilskuddsatser er oppdatert per 01.01.18 

Beregningsgrunnlag 

 • Tilskuddet beregnes av anleggskostnader/prosjektkostnader inklusive merverdiavgift. Anleggskostnader er det samme som prosjektkostnader definert i NS 3453.
 • For ombygginger/utbedringer er det byggekostnadene som er beregningsgrunnlaget. 
 • Hvis fellesarealet skal brukes både til eksisterende og nye omsorgsboliger, gis tilskudd bare til fellesareal til den forholdsmessige delen av fellesarealet som er nødvendig for eksisterende omsorgsboliger.
 • Ved eventuell kombinasjon av utbedring/ombygging av eksisterende boliger/sykehjemsplasser og bygging/utbedring/ombygging av nødvendig fellesareal, skal tilskuddet ikke utgjøre mer enn tilskudd ved nybygging. 
 • Beregningsgrunnlaget er uavhengig av om kommunen står som eier eller leier. 
 • Det gis 55 prosent tilskuddsutmåling til ulike former for fellesareal og felles teknisk anlegg/velferdsteknologi som nevnt under punkt. 2.5.5. 
 • Det gis også 55 prosent tilskuddsutmåling til etablering av lokaler for dagaktivitetstilbud (se punkt 2.5.5). Tilbudet er primært beregnet på hjemmeboende som demente, eldre, utviklings hemmede og andre personer som på grunn av helseproblemer har behov for et slikt tilbud. 

Kommunen som leier av sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Tilskudd gis etter de samme reglene enten kommunen står som eier eller sykehjemsplassene/omsorgsboligene framskaffes gjennom avtaler med andre aktører. Der hvor kostnadene ikke er kjent eller relevante, skal det tas utgangspunkt i teknisk verdi.

Årlig justering av beregningsgrunnlaget

Dersom departementet foretar justeringer, gjelder den for alle søknader som får tilsagn samme år.

Spesielt om tilsagn som er gitt i perioden 20082011

 • Økningen i tilskuddssatsene i 2011 gjelder for alle byggeprosjekter som har fått tilskudd etter at investeringstilskuddet ble innført i 2008. Dette gjelder også tilsagn til kommuner som har ferdigstilt prosjekter og i tilfeller der tilskudd er utbetalt. 
 • Økningen i tilskuddssatsene skal skje med utgang-punkt i satsene som gjaldt det året tilsagnet ble gitt.
 • I de tilfellene der det er gitt tilsagn på lavere beløp enn maksimalsatsene, skal tilsagnene økes tilsvarende veksten fra gammel til ny sats. 
 • Maksimalsatsene for investeringstilskuddet for årene 20082011 fremgår på
  side 3 i proposisjonen.  Se Ot.prp.nr 65 S.

5 Prioriteringer

I 2017 skal minimum 20 prosent av tilsagnsrammen gå til pleie- og omsorgsplasser som gir netto tilvekst. Se nærmere om netto tilvekst i punkt 6.3.

Husbanken prioriterer søknader som gir netto tilvekst.

Ved søknader om tilskudd til ombygging/utbedring kan Husbanken prioritere kommuner som tidligere har mottatt en relativt liten andel av tilskudd til dette

                                                                   

Unntak for 2017

Prosjekter som får tilsagn i 2017 kan få utsatt igangsetting til utløpet av 2018 og i særlige tilfeller til 2019. Saker som ikke gir netto tilvekst vil også bli behandlet fortløpende i inneværende år.

GÅ TIL NESTE SIDE »

                                                                GÅ TIL INNHOLDSLISTE »