Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket

1. Formål

Tilskuddene skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming.

Omsorgsboligene og sykehjemsplassene skal bebos av personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Dette er en forutsetning for tildeling av tilskuddet.

Med personer som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester menes her personer som trenger tjenester på ulike tider i løpet av hele døgnet. Omfanget av tjenestene vil kunne variere gjennom døgnet og over tid. Dette inkluderer personer med langvarig somatiske sykdommer, funksjonshemming, utviklingshemming, rusproblemer eller psykiske lidelser og sosiale problemer.

Kommunen har ansvaret for hvordan tjenestene organiseres.

Når det gjelder tjenestetilbudet, reguleres det i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Loven har bestemmelser om helse- og omsorgstjenester som tilbys av kommunene, eller private som har avtale med kommunen. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 1-2, første ledd. Kommunens tjenestetilbud fastsettes i samsvar med beboerens behov på døgnbasis.

2.Hva kan det gis tilskudd til

Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse av følgende typer pleie- og omsorgsplasser:

 a. plass i institusjon, herunder sykehjem etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c

b. omsorgsbolig, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7, til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, tilrettelagt for at slike tjenester kan ytes etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a

c. fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger for å oppnå heldøgnstjeneste.

d. lokaler for dagaktivitetstilbud, se pkt. 6.2 femte avsnitt 

e. døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jf. også § 3-5

 

Kommunene bør under planlegging av nye sykehjem og omsorgsboliger vurdere alle alternativer for fremskaffelse av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Dette kan for eksempel innebære ombygging/utbedring og tilrettelegging av eksisterende bebyggelse eller inngåelse av langvarige leiekontrakter.

2.1 Tiltak det gis tilskudd til

 • Oppføring av nye omsorgsboliger, sykehjemsplasser og lokaler for dagaktivitetstilbud.
 • Kjøp av eksisterende bygg. Det forutsettes at denne bygningen oppfyller Husbankens krav ved kjøpet eller etter eventuell ombygging.
 • Ombygging.
  Dette innebærer for eksempel endring av rominndeling/bygging av nye bad og liknende (se også nye bestemmelser om netto tilvekst punkt 6.3)  
 • Utbedring.
  Dette innebærer heving av standard og kan for eksempel være tiltak som heis, sprinkleranlegg samt ulike tiltak tilknyttet omsorgsteknologi i eksisterende bygningsmasse.
 • Ombygging og utbedring. 
  Dette skal utføres med henblikk på de målgruppene tiltaket er tiltenkt. Det skal tas hensyn til de anbefalinger som er gitt til bogrupper for personer med demens og . Ved ombygging/utbedring av eksisterende bygning som er, eller skal tas i bruk som omsorgsbolig/sykehjem, forutsettes kravene i retningslinjene fulgt så langt som mulig innenfor tekniske begrensninger og akseptable økonomiske rammer. 
 • Leie.
  Det kan også gis investeringstilskudd når kommunen leier lokaler til omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

NYTT FRA 2017: Fra 2021 vil det være krav om netto tilvekst for å få tildelt tilskudd. Denne ordningen skal gradvis innføres i 2017, 2018, 2019 og 2020. Om lag 20 prosent av tilsagnsrammen i 2017 skal forbeholdes plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen skal økes til henholdsvis 40, 60 og 80 prosent de neste årene (Se punkt 6.3.)
 

2.2 Kommunen som eier

Der kommunene selv står for oppføring, kjøp, ombygging og utbedring, skal tilskuddet inngå i byggeprosjektet.

2.3 Kommunen som leier

Tilskuddet må inngå i kommunens investeringsbudsjett og kan også benyttes til nedbetaling av annen gjeld. 

Muligheten for å videretildele investeringstilskudd til prosjekter som eies av andre enn kommunen ble avviklet for tilsagn om tilskudd gitt fra 2011. Se punkt 6.5 vedrørende disponering og tildeling av omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

 

2.4 Tiltak det ikke gis tilskudd til

 • Vanlig vedlikehold som slitasje og elde, eksempelvis utskifting av varmtvannsberedere, elektrisk anlegg, tak, vinduer eller andre tiltak som skyldes manglende vedlikehold.
 • Kjøp som bare representerer et formelt eierskifte som mellom stiftelser og kommune. Se punkt 6.2 i denne veilederen. 
 • Bygging av fellesareal eller ulike former for velferdsteknologi i nye prosjekter. Dette inngår i beregningsgrunnlaget for tilskuddet per bolig/plass.

2.5 Ulike typer boformer og fellesareal

2.5.1 Sykehjemsplasser eller boform for heldøgns omsorg og pleie (jf. retningslinjenes pkt. 2 a) 

Dette er institusjonsplasser og botilbud som opprettes etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, første ledd nr. 6 pkt.c.  Sykehjemmet/boformen skal kunne tilby tjenester til ulike grupper med behov for heldøgn helse- og omsorgstjenester, herunder både langtidsopphold og korttidsopphold. Eksempler på dette er ved rehabilitering, utredningsopphold og lindrende behandling. Beboerne i slike institusjoner betaler vederlag for oppholdet etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Husbanken gir også investeringstilskudd til intermediære sykehjemsplasser som eies av kommunen. Det forutsettes at disse plassene er utformet som ordinære sykehjemsplasser i henhold til Husbankens veileder for utforming. Husbankens investeringstilskudd utmåles i henhold til satsen for sykehjem.

2.5.2 Barne- og avlastningsboliger (institusjon)

Dette er institusjonsplasser og botilbud med heldøgns omsorgstjenester etter § 3-2, Husbankens investeringstilskudd utmåles i henhold til satsen for sykehjem.

Boligene bør være mest mulig lik et vanlig hjem, med nødvendig tilpasning til barn og ungdommer som skal være der. Boligene bør ligge gunstig til for skole, fritidsaktiviteter og lekeareal. Boligene bør være eneboliger, rekkehus eller leiligheter i den vanlige boligmassen med tilknyttede utearealer.

 

2.5.3 Omsorgsboliger hvor beboeren har egen leiekontrakt

Dette er omsorgsboliger til personer som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Det skal være baseareal med nødvendige funksjoner i tilknytning til, eller i nærmiljøet til prosjektet. 

 • Beboerne skal ha egne husleiekontrakter.
 • Beboerne kan søke bostøtte.
 • Utmålingen av investeringstilskuddet er lik satsen for omsorgsboliger. Utmålingen omfatter også nødvendig fellesareal, ulike aktivitetsrom og lokaler for hjemmetjenestepersonell på døgnbasis. Disse skal lokaliseres i tilknytning til, eller i boligens nærmiljø. 

2.5.4 Kommunen kan etablere omsorgsboliger og deretter opprette borettslag

 • Beboerne kjøper sine andeler.
 • Salget må skje direkte fra kommunen til den enkelte andelseier. En slik modell er komplisert og krever god kompetanse på etablering av borettslag og fortrinnsvis juridisk kompetanse.
 • Det er viktig at det er kommunen som eier tomtearealet og er byggherre fram til ferdigstillelsen av prosjektet.

2.5.5  Fellesareal m.m.

Det kan gis tilskudd til

 • fellesareal i eller i tilknytning til eksisterende bygg.
  Til oppføring eller utbedring av oppholds og aktivitetsareal i tilknytning til eksisterende omsorgs- boliger og sykehjemsplasser. For å få tilskudd skal eksisterende omsorgsboliger og sykehjem være tilpasset målgruppen og ha god standard.
 • dagaktivitetstilbud.
 • Tilbudet omfatter beboerne i omsorgsboligene. Tilbudet kan også brukes av andre som har behov for dagaktivitetstilbud. Arealet/aktiviteter må være i samsvar med behovet for den planlagte målgruppen. For eldre/demente godkjennes et areal på om lag 10 m2 per bruker som har vedtak om dagaktiviteter.
 • uteareal og sansehager.
  Til etablering av uteareal, herunder sansehager i tilknytning til eksisterende sykehjem og omsorgsboliger med heldøgnstjenester.
 • sprinkleranlegg og omsorgsteknologi.
  Tilskuddet kan gis til heving av teknisk standard i eksisterende bygningsmasse, for eksempel sprinkleranlegg og ulike tiltak knyttet til omsorgsteknologi.

Det gis ikke tilskudd til

 • fellesareal, uteareal og omsorgsteknologi for nye sykehjem og omsorgsboliger. Disse arealene/anlegg forutsetter vi blir etablert i nye prosjekter og inngår i beregningsgrunnlaget for investeringstilskuddet (se punkt 4).
 •   

 

                                                                                       GÅ TIL NESTE SIDE »
                                                                                                        

                                                                                        GÅ TIL INNHOLDSLISTE »