Definisjoner og begreper

 • Prosjektkostnader

  Summen av samtlige kostnader for prosjektet i henhold til Norsk Standard NS 3453 inkl. merverdiavgift; Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekter. I prosjektkostnadene inngår felleskostnader, bygning, VVS-installasjoner, elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner, andre installasjoner, utendørs arbeid, generelle kostnader, spesielle kostnader og eventuelle marginer og reserver.
 • FDV-kostnader

  Forvaltning, drifts- og vedlikeholdskostnader. FDV er en samlebetegnelse for
  aktiviteter og kostnader gjennom bygningens totale levetid. Beregnes ofte som en
  gjennomsnittlig kostnad pr m2 pr år.

 • Utbedring

  Utbedringsarbeid som gir bygningen økt kvalitet i forhold til lover og forskrifter som gjaldt på det tidspunkt bygningen ble ferdigstilt.
 • Vedlikehold

  I NS 3454 “Livssykluskostnader” for byggverk definerer vedlikeholdsutgifter ved: “Utgifter i forbindelse med planlagte arbeider som er nødvendig for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå”.

 • Rehabilitering

  Rehabilitering er istandsettelse av en bygning for nåtidig formål og/eller for å rette på forsømt vedlikehold. Hvis ikke hensikten er å best mulig ta vare på byggets antikvariske verdi, er utbedring et bedre begrep.
 • Universelt utformet boenhet

  Boenhet der atkomstvei og alle boligfunksjoner er universelt utformet. Med
  boligfunksjoner menes inngangsparti/entre, stue, kjøkken, alle soverom, minst ett bad/
  toalett/vaskerom samt oppbevaringsplass og uteplass. I tillegg kommer andel av fellesarealer.
 • Universell utforming

  Universell utforming betyr å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan
  brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, og uten behov for tilpassing
  eller en spesiell utforming  (NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet)
 • Palliative (lindrende) enheter

  Sykehjemsrom tilrettelagt for aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.
 • Somatisk lidelse

  Lidelse som er av fysisk karakter.
 • Kjennetegnes ved at personen presterer under det nivået som er forventet for alder og bakgrunn på en eller flere funksjoner  
 • Intermediære sykehjemsplasser (kortidsplasser)

  Plassene skal gi brukere med somatiske lidelser pleie, behandling og rehabilitering  i overgangesperioden mellom opphold i sykehus og kommune.
 • Hva innebærer heldøgns pleie- og omsorgstjenester?

  Med personer som har behov for heldøgns helse- og sosialtjenester menes her personer som trenger tjenester på ulike tider i løpet av hele døgnet. Omfanget av tjenestene vil kunne variere gjennom døgnet og over tid. Dette inkluderer personer med langvarig somatiske sykdommer, funksjonshemming, utviklingshemming, rusproblemer eller psykiske og sosiale problemer.
  Det er ikke noe krav at kommunen må ha en omsorgsbase i det enkelte prosjekt så lenge denne ligger i boligen(es)nærmiljø. Kommunen har ansvaret for hvordan tjenestene organiseres.

                                                                                GÅ TIL INNHOLDSLISTE »