Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket

7. Andre bestemmelser 

Dersom det innvilges investeringstilskudd til omsorgsboliger, kan det ikke gis tilskudd til utleieboliger eller tilskudd til etablering i tillegg.
Tilsagn/vedtak om tilskudd forutsetter at det er tilgjengelige budsjettmidler.
Husbanken kan fastsette utfyllende bestemmelser og rutiner for ordningen.

Vedtak om tilskudd er ikke enkeltvedtak, og det er derfor ikke klageadgang på vedtaket.
 

Tilskudd til utleieboliger eller investeringstilskudd

 Investeringstilskuddet skal kun brukes til prosjekter beregnet på personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. I boligprosjekter hvor fremtidige beboere ikke vil ha et slikt behov, kan det søkes om tilskudd til utleieboliger.

  • Bostøtte
    Det gis ikke bostøtte til personer i institusjoner eller boliger hvor det betales vederlag.
    Det kan gis bostøtte til personer i omsorgsbolig. Dette gjelder ikke for boliger i utlandet. 
  • Grunnlån 
    Kommunene kan normalt ikke søke om grunnlån til omsorgsboliger (unntak for private aktører, men under den forutsetning av de kvalitetskravene som stilles i grunnlånet er oppfylt). 
    Sykehjem regnes ikke som utleieboliger, slik at disse ikke kvalifiserer for grunnlån med en nedbetalingstid på 50 år (kun 30 år).

                                                                                            GÅ TIL NESTE SIDE » 

                                                                                            GÅ TIL INNHOLDSLISTE »