Spørsmål og svar om netto tilvekst

Når brytes vilkåret for netto tilvekst?

Vilkår om netto tilvekst brytes når 

  • en bolig med pleie og omsorgsformål eller en plass i helse- og omsorgsinstitusjon, tidligere finansiert av Husbanken, avvikles
    Kommunen må da tilbakebetale tilskudd i tråd med føringene i retningslinjenes punkt 6.7). Dette representerer en videreføring av dagens praksis.
  • en bolig med pleie og omsorgsformål eller en plass i helse- og omsorgsinstitusjon som ikke er finansiert av Husbanken, avvikles.
    Kommunen må da tilbakebetale tilskudd tilsvarende samme antall plasser som er avviklet i det prosjektet som sist fikk investeringstilskudd. Representerer avviklede plasser et større antall plasser enn det som inngår i dette tilsagnet, gjøres tilsvarende med tilsagn gitt før dette.

Hva menes med netto tilvekst?
Netto tilvekst betyr at det totale antallet heldøgns omsorgsplasser i kommunene skal øke. Kommuner som mottar tilskudd kan ikke samtidig avvikle eksisterende plasser i takt med at nye, tilskuddsfinansierte, plasser tas i bruk.
Nye prosjekter som mottar tilskudd skal gi netto tilvekst i minst 10 år fra søknadstidspunkt.

Hva menes med plass?
Med plass mener vi
• plass i institusjon, herunder sykehjem  
• omsorgsbolig til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester som er tilrettelagt for at slike tjenester kan ytes 
• døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp 

Heldøgns pleie- og omsorgstjenester defineres med utgangspunkt i Husbankens veileder HB 8.C.8. Med personer som har behov for heldøgns helse- og sosialtjenester menes her personer som trenger tjenester på ulike tider i løpet av hele døgnet. Omfanget av tjenestene vil kunne variere gjennom døgnet og over tid. Dette inkluderer personer med langvarig somatiske sykdommer, funksjonshemming, utviklingshemming, rusproblemer eller psykiske og sosiale problemer. Det er ikke noe krav at kommunen må ha en omsorgsbase i det enkelte prosjekt så lenge denne ligger i boligen(es) nærmiljø. Kommunen har ansvaret for hvordan tjenestene organiseres."

Hva menes med totalt antall heldøgns omsorgsplasser?
Totalt antall heldøgns omsorgsplasser i en kommune utgjør summen av antallet plasser som faller inn under definisjonen ovenfor.

Når er en plass avviklet?
En plass anses som avviklet når den selges/overdras til andre og/eller ikke brukes til de formål (til personer som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester) som er forutsatt.

Noen eksempler på prosjekter med og uten netto tilvekst:
• Ombygging og utbedring
Et ombyggingsprosjekt der eksisterende sykehjemsplasser eller omsorgsboliger bygges om eller utbedres vil som hovedregel ikke gi netto tilvekst.
Unntaket er om kommunen iverksetter andre tiltak som til tross for dette tiltaket gir en netto tilvekst. Et eksempel kan være ombygging av et tidligere kontorlokale til sykehjem eller omsorgsboliger.
• Rive og bygge
Prosjekter som innebærer å rive et eksisterende sykehjem eller omsorgsboliger for så å oppføre nytt vil som hovedregel ikke representere netto tilvekst. Unntaket er om kommunen iverksetter andre tiltak som til tross for dette tiltaket gir en netto tilvekst.
• Nybygg
Nybygg vil normalt representere en netto tilvekst av omsorgsplasser (om ikke kommunen nedlegger andre eksisterende plasser).
Hva med tilskudd til velferdsteknologi, heving av teknisk stand, bygging av fellesarealer og dagaktivitetssenter?

Tilskuddet videreføres for disse formålene, selv om det ikke representerer netto tilvekst. Tilskudd til disse formålene gis fra post 63 – rehabilitering mv.
Investeringstilskuddet kan brukes til å legge til rette for velferdsteknologi, tiltak som hever den tekniske standarden i bygget (eksempelvis innstallering av sprinkelanlegg), etablering av fellesarealer og dagaktivitetssentre. 

Hva forplikter kommunene seg til når det søkes om tilskudd til plasser som gir netto tilvekst?
• Tiltaket som har fått tilskudd skal benyttes i henhold til formålet i hele tilskuddets avskrivningsperiode, dvs. 30 år. Dette er regulert i retningslinjens punkt 6.7
• Fra det tidspunktet kommunen får tilsagn til et prosjekt med netto tilvekst må kommunen sørge for at den i 10 år fremover opprettholder nettotilveksten. Kommunen vil være i en slik situasjon dersom det totale antall heldøgns omsorgsplasser reduseres. (I tillegg har kommunene, en plikt til å melde fra til Husbanken dersom vilkårene ikke oppfylles.)
Når brytes vilkåret for netto tilvekst?

Vilkår om netto tilvekst brytes når
• en bolig med pleie og omsorgsformål eller en plass i helse- og omsorgsinstitusjon, tidligere finansiert av Husbanken, avvikles
Kommunen må da tilbakebetale tilskudd i tråd med føringene i retningslinjenes punkt 6.7). Dette representerer en videreføring av dagens praksis.
• en bolig med pleie og omsorgsformål eller en plass i helse- og omsorgsinstitusjon som ikke er finansiert av Husbanken, avvikles.
Kommunen må da tilbakebetale tilskudd tilsvarende samme antall plasser som er avviklet i det prosjektet som sist fikk investeringstilskudd. Representerer avviklede plasser et større antall plasser enn det som inngår i dette tilsagnet, gjøres tilsvarende med tilsagn gitt før dette.