Målet om 12 000 omsorgsplasser nås

Målet fra Omsorgsplan 2015 om 12000 heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger er i ferd med å nås.

Omsorgsplan 2015, som kom i 2008, målsatte i sin tid finansiering av bygging og modernisering av i alt 12 000 boenheter. - Tallene for juli tilsier at målet nås innen utgangen av inneværende år, sier avdelingsdirektør Per-Erik Torp i Husbanken.

Les mer om Omsorgsplan 2015 på regjeringen.no

Investeringstilskuddet styrket

Investeringstilskuddet fra Husbanken er statens primære virkemiddel for å stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Sittende regjering forsterket ordningen med økte tilskuddssatser fra og med 2014, slik at tilskuddet nå dekker 55 prosent av godkjente anleggskostnader for plasser i sykehjem og 45 prosent av godkjente anleggskostnader for plasser i omsorgsbolig.

Etterspørselen etter investeringstilskuddet har etter det økt betraktelig. Hittil i 2015 er det gitt tilsagn til 1 154 boenheter, fordelt på 516 omsorgsboliger og 638 sykehjemsplasser. Dette er en oppgang på 24 prosent sammenliknet med samme periode i 2014, mens økningen i den totale tilsagnssummen er på hele 40 prosent.

Totalt siden 2008 er det gitt tilsagn om 11018 boenheter, fordelt på 4935 omsorgsboliger og 6083 sykehjemsplasser. Det er spesielt veksten i tilsagn til sykehjemsplasser som trekker opp den totale tilsagnssummen for investeringstilskuddet.

Ordningen videreføres

I tråd med Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg og Stortingets vedtak i Innstilling 477 S, videreføres investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem også etter 2015.