Tilskudd til tilpasning og dørautomatikk på branndører

Presiseringer i forbindelse med dørautomatikk på branndører.

Folketrygden kan i enkelte tilfeller montere dørautomatikk som teknisk hjelpemiddel. NAV stiller nå strengere krav til dokumentasjon når slik automatikk skal monteres på branndør.

Rundskriv fra Rikstrygdeverket av 04.11.2005 (sist endret 20.09.2013 av Arbeids- og velferdsdirektoratet) sier bl.a. følgende under punktet om Folketrygdlovens § 10-8:

«I de tilfeller folketrygden måtte ha ansvar for dørautomatikk på branndører, er det et krav at døren har en kvalitet som tåler denne monteringen. Døren skal ha universell utforming og skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 20N. Døren må også være godkjent for ettermontering av dørautomatikk. Dersom aktuell dør ikke kan påmonteres dørautomatikk uten at brannklassifiseringen svekkes, kan man ikke få dørautomatikk dekket av Folketrygden. Folketrygden dekker ikke ny dør som er godkjent for ettermontering av dørautomatikk. Dette er byggeiers ansvar.»

Rundskrivet inneholder også en mer detaljert gjennomgang av hva som må vurderes ved søknad om dørautomatikk, se
Bortfall av rett til ytelser etter folketrygdloven kapittel 10.

Husbankens ansvarsområde

Husbanken har ansvar for tilskudd og lån til boligendring eller oppføringen av ny bolig/tilbygg, slik at eldre og funksjonshemmede får en bolig som over tid funger godt i forhold til bevegelsesvansker eller annen funksjonshemming. Husbanken kan gi grunnlån til ulike utbedringer for å gjøre boligen mer tilgjengelig, mens kommunen kan gi tilskudd til de aktuelle tiltakene (tilskudd til tilpasning gis fra Husbanken til kommunen, men tildelingen av tilskudd til den enkelte bruker gjøres av kommunen). Bytte av dører – også branndører hører inn under Husbankens ansvarsområde jfr. Punkt 4 i rundskrivet lenket til ovenfor.

På bakgrunn av ovennevnte gjør Husbanken oppmerksom på at kommunen kan bruke tilskudd til tilpasning til dette formålet, det vil si bytte til ny branndør tilrettelagt for dørautomatikk. Dette gjelder i de tilfellene Folketrygden ikke dekker ny dør og søker ellers kommer inn under ordningen.