Tilskudd til utleieboliger – kunngjøring 2017

Husbanken kunngjør tilskudd til utleieboliger for 2017. Formålet med tilskuddsordningen er å øke antallet egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger for vanskeligstilte ved 

 • oppføring av nye boliger
 • kjøp av boliger
 • oppgradering av bolig som bidrar til økt kvalitet, særlig med hensyn til universell utforming og energi/miljø
 • etablering av utleieboliger ved at kommunen sikres tildelingsrett

Prosjekter som finansieres med tilskudd til utleieboliger skal støtte opp om mål og innsatsområder fastsatt i strategien "Bolig for velferd".  

Det gis ikke tilskudd til ordinært vedlikehold og rehabilitering av utleieboliger.

Hvem kan få tilskudd?

Husbanken kan gi tilskudd til utleieboliger til 

 • kommuner
 • stiftelser og andre som bidrar til etablering av kommunalt disponerte utleieboliger

Ved samarbeid med private aktører krever Husbanken at behovet for boliger utlyses lokalt i kommunen. Det skal inngås en avtale mellom kommunen og eier om tildelingsrett som gir kommunen en eksklusiv rett til å tildele boligene til sine boligsøkere.

For ytterligere krav til privat aktør se Veileder tilskudd til utleieboliger 

Søknadsfrister

Kommuner som ikke er med i kommuneprogrammet har følgende søknadsfrister:

 • 1. april
 • 1. oktober

Kommuner som er med i Husbankens kommuneprogram  skal prioriteres og er unntatt fra søknadsfrister. Programkommunene vil få avsatt en ramme som vil bli holdt av og stilt til disposisjon frem til 1. oktober. Dersom rammen ikke benyttes fullt ut, vil overskytende penger kunne benyttes til øvrige kommuner.

 

  Prioriteringer 

  Dersom søknadsinngangen overstiger tilgjengelige midler vil Husbanken prioritere prosjekter som støtter opp om mål og innsatsområder fastsatt i strategien "Bolig for velferd". Tilskuddet skal særlig gå til 

  • utleieboliger med god kvalitet
  • utleieboliger i egnede bomiljøer for barn og unge
  • utleieboliger til flyktninger

  Søknader fra kommunene med de største boligsosiale utfordringene og søknader fra kommuner som skal bosette flyktninger vil bli prioritert. Ved søknader fra andre enn kommunen vil det legges vekt på kommunens vurdering og anbefaling.

  Søknad

  Det søkes på søknadsskjema HB 8.S.25
  Søknaden sendes til :

  Husbanken, postboks 1404, 8002 BODØ

  Hvor mye tilskudd?

  Tilskuddet utmåles med utgangspunkt i økonomien i det enkelte prosjekt. For nærmere om beregningen av tilskudd se Husbankens veileder for tilskudd til utleiebolig. Beregningsmodellen for tilskuddsutmålingen er integrert i søknadsskjemaene HB 8.S.25   

  Styrket innsats for integrering og normalisering

  Ved etablering eller kjøp av samlokaliserte boliger er det viktig at disse ikke får et institusjonsliknende preg, og at antall boenheter som lokaliseres sammen derfor ikke skal være for stort. Boenhetene bør også plasseres i ordinære bomiljøer slik at prinsippene om normalisering og integrering oppfylles.
  I etablering av bofellesskap og samlokaliserte boliger er det viktig at brukerne selv eller deres representanter deltar i planleggingen


  Mer informasjon

  For ytterligere informasjon viser vi til Retningslinjer om tilskudd til utleieboliger i Husbanken HB 8.B.22 og Veileder for tilskudd til utleieboliger HB 8.B.20.  Eventuelle endringer i retningslinjer og veileder vil fortløpende bli registrert på våre nettsider.

  Ved spørsmål ta kontakt med Husbanken regionalt.