TILSKUDD TIL ETABLERING OG TILPASNING AV BOLIG

Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Bare de mest økonomisk vanskeligstilte kan få tilskudd. Med vanskeligstilte menes blant annet bostedsløse, rusmiddelavhengige, flyktninger, personer med nedsatt funksjonsevne.

Hva kan det gis tilskudd til ?

 • etablering i egen bolig

  • tilpasning av bolig for personer med nedsatt funksjonsevne

  • refinansiering. D ette er særlig aktuelt der boligen er godt tilpasset et spesielt behov og hvor kommunen ut fra en helhetsvurdering mener at den beste løsningen er at beboeren(e) får beholde boligen.

  Hvor mye tilskudd
  Tildeling fra kommunene gjøres etter en økonomisk behovsprøving . Størrelsen på tilskuddet gis ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger. 

  Prioritering
  Ikke alle kommuner tildeles tilskudd til etablering og tilpasning. De kommuner som har dokumentert de største boligsosiale utfordringene blir prioritert.

  Søknad
  Det er kommunene som tildeler tilskudd til enkeltpersoner. Søknaden sendes til kommunen.

  Søkere må benytte søknadsskjema. Søknadsskjemaet finner du her. (link til HB 8.S.01)
   

  For ytterligere informasjon viser vi til Husbankens retningslinjer (link til HB 8.B.21)  og veileder (HB 8.F.6). Du kan også ta kontakt med din kommune.