Tilskudd til utredning og prosjektering til enkeltpersoner

Tilskuddet kan gis til utredning og prosjektering av boliger, når noen i husstanden har behov for tilpasning for å kunne fungere i boligen i dag eller i fremtiden.

Tilskudd til utredning

Kan gis til enkle undersøkelser av eksisterende bolig og adkomst til bolig, beskrivelser av den tekniske tilstanden på boligen, arealbehov, muligheter og begrensninger og økonomisk overslag.

Tilskudd til prosjektering

Kan gis til dekning av kostnader til faglig bistand til prosjektering av både nye og eksisterende boliger, det vil si til arkitekthonorar eller liknende. Tilskudd kan også gis til prosjektering av velferdsteknologi. Prosjektering og utredning skal utføres av fagkyndig

Hvor mye tilskudd kan du få?

Tilskudd til prosjektering kan dekke utgifter på inntil kr 20.000,-. 
Ved tilpassing av eksisterende boliger, kan det også gis tilskudd til utredning i forkant av prosjekteringen på inntil kr 20.000,-. 
Det kan i særskilte tilfeller gis høyere tilskudd. I tilfeller hvor tilskudd går ut over standardsatsene, skal søkers økonomi vurderes

Søknad

Husbankens regionkontorer behandler søknadene.
Søkere må benytte søknadsskjema HB 8.S.05
Søknad sendes via kommunen til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.

Du kan også ta kontakt med boligkonsulent/ergoterapeut i din kommune eller Husbankens kontor i din region.