INVESTERINGSTILSKUDD TIL SYKEHJEMSPLASSER OG OMSORGSBOLIGER - 2011

Tilskuddene skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming.

Hvem kan få tilskudd
Tilskuddet kan bare gis til kommuner og kan ikke videretildeles.

Hva kan det gis tilskudd til
Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse av:

a. sykehjemsplasser, herunder palliative enheter eller boform for heldøgns omsorg- og pleie etter lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 § 1-3 annet ledd nr. 6

b. institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester etter lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81 § 4-2 d

c. omsorgsbolig til personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, jf lov om sosiale tjenester mv. av 13.desember 1991 nr. 81 § 3-4

d. fellesareal, herunder areal for dagaktivitetstilbud i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger for å oppnå heldøgnstjenester.

Kommunen skal disponere, og har plikt til å tildele omsorgsboligene og/eller sykehjemsplassene i en periode på minst 30 år til personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester.

Hvor mye tilskudd
Det kan i de tilfellene hvor kommunen skal stå som eier, gis tilskudd på:
• 30 % av godkjente anleggskostnader til omsorgsboliger med fellesareal (jf p.2 c) begrenset oppad til 666.600 kroner per bolig
• 40 % av godkjente anleggskostnader for sykehjem, herunder palliative enheter og boform med heldøgns omsorg (jf punkt 2 a og b) begrenset oppad til 888.800 kroner per plass
• Inntil 40 % av godkjente anleggskostnader til nødvendig fellesareal for å yte heldøgnstjeneste i eksisterende omsorgsboliger

Det kan i de tilfellene hvor kommunen skal leie lokaler/boliger, gis tilskudd:
• etter de samme reglene som når kommunen er eier, med den tilpasningen at det skal tas utgangspunkt i teknisk verdi der hvor anleggskostnadene ikke er kjent eller relevante.
 
Søknad
Kommunene må først sende inn en forespørsel via Husbankens nett-tjeneste for kommunene (ekstranettet). Husbanken vil invitere kommunen sammen med Fylkesmannen til oppstartsmøte. Deretter kan kommunen sende inn sin søknad til Husbanken.

For ytterligere informasjon viser vi til Husbankens retningslinjer HB 8.B.18