Investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger - kunngjøring 2016

Tilskuddene skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming.

Hvem kan få tilskudd ?

Tilskuddet kan bare gis til kommuner og kan ikke videretildeles.

Hva kan det gis tilskudd til ?

Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse av plasser i institusjon (blant annet sykehjem), omsorgsboliger, fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger, lokaler for dagaktivitetstilbud og døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp. 
Kommunen skal disponere, og har plikt til å tildele omsorgsboligene og/eller sykehjemsplassene til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Omsorgsboligene og / eller sykehjemsplassene må disponeres til dette formålet i en periode på minst 30 år.
Les mer i veileder til investeringstilskudd

Tilskuddssatser for 2016

For 2016 er gjennomsnittet av den statlige tilskuddsandel pr. boenhet 50 prosent av maksimalt godkjente anleggskostnader. Dette fordeles med 45 prosent pr. omsorgsbolig og 55 prosent pr. sykehjemsplass.

Tilskudd til fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger er 55 prosent av godkjente anleggskostnader når kommunene skal gi heldøgns tjenester.

Det gis også 55 prosent utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for dagaktivitetstilbud. Dagaktivitetstilbudet gjelder beboere i omsorgsboliger og ulike grupper hjemmeboende som har behov for et slikt tilbud. Det er ikke knyttet krav til heldøgnstjenester i disse tilfellene.
Veiledende størrelse på lokaler til dagaktivitetstilbud er 10 kvm pr. bruker.

Anleggskostnader og tilskuddssatser i pressområder og i resten av landet

  • Anleggskostnaden pr. boenhet i omsorgsbolig og sykehjem økes fra 3 400 000 kroner til 3 500 000 kroner i pressområder for å avhjelpe kommuner med særskilt høyt kostnadsnivå. Anleggskostnadene i landet for øvrig er 3 060 000 kroner.
  • Maksimale tilskuddssatser til en omsorgsbolig i pressområder er 1 575 000 kroner og for en sykehjemsplass 1 925 000 kroner.
  • I landet for øvrig er satsene 1 377 000 kroner for en omsorgsbolig og 1 683 000 kroner for en sykehjemsplass.

Kommuner som er definert som pressområder:

  • Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker, Lørenskog, Kristiansand,
    Sandnes, Stavanger, Sola, Bergen, Trondheim, Skedsmo, Oslo og Tromsø

 

Velferdsteknologi

Omsorgsboliger og sykehjem som finansieres med investeringstilskudd må være tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi.

Styrket innsats for integrering og normalisering

Kommuner som ønsker å etablere bofellesskap med flere enheter enn det Husbanken anbefaler (4-8) må gi en særskilt begrunnelse for dette når de søker om tilskudd (jf retningslinjenes punkt 6.5. første avsnitt).

Søknad

Kommunene må først sende inn en forespørsel via Husbankens nett-tjeneste for kommunene (ekstranettet). Husbanken vil ved behov invitere kommunen sammen med Fylkesmannen til oppstartsmøte. Deretter kan kommunen sende inn sin søknad til Husbanken.
For ytterligere informasjon viser vi til Husbankens retningslinjer HB 8.B.18