TILSKUDD TIL ETABLERING 2017

Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet

Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes blant annet bostedsløse, rusmiddelavhengige, flyktninger, personer med nedsatt funksjonsevne. Det legges vekt på at husstandens situasjon er av varig karakter.

Hva kan det gis tilskudd til
Kommunene kan gi tilskudd til 

  • etablering i egen bolig
  •  refinansiering. Dette er særlig aktuelt der boligen er godt tilpasset et spesielt behov og hvor kommunen ut fra en helhetsvurdering mener at den beste løsningen er at beboeren(e) får beholde boligen.

Hvor mye tilskudd
Tildeling fra kommunene gjøres etter en økonomisk behovsprøving. Størrelsen på tilskuddet gis ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Ikke alle kommuner tildeles tilskudd til etablering. De kommuner som har dokumentert de største boligsosiale utfordringene blir prioritert.

Søknad
Det er kommunene som tildeler tilskudd til enkeltpersoner. Søknaden sendes til kommunen.
Søkere må benytte søknadsskjema HB 7.S.13.
 
For ytterligere informasjon viser vi til Husbankens retningslinjer HB 8.B.29 

Du kan også ta kontakt med din kommune.