Tilskudd til etterinstallering av heis

Om du bor i en blokk som er tre etasjer eller høyere som ikke har heis, kan du søke Husbanken om finansiering av etterinstallering av heis. Tilskuddet skal bidra til at flere boliger får en varig løsning som gir økt tilgjengelighet i boligmassen

Hvem kan få tilskudd?

Det kan gis tilskudd til konsulentbistand til prosjektering av heis og kostnadsoverslag for installering av heis samt tilskudd til installering av heis. Tilskuddet kan gis til eiere av eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer. I søknader blir det lagt vekt på hvor mange leiligheter som vil betjenes av heisen, grad av tilrettelegging av heis, og leilighetenes mulighet for tilpasning for bevegelseshemmede.

Det kan ikke gis tilskudd til utskifting av eksisterende heiser eller til etterinstallering som allerede er igangsatt.

Det kan ikke gis tilskudd til:

  • utskifting av eksisterende heiser
  • prosjekt som er igangsatt før tilsagn er gitt
  • prosjekt der det ikke er trinnfri adkomst til heis og til inngang til leilighetene
  • løfteinnretninger som styres med påholden knapp

Hvor mye tilskudd?

Størrelsen på tilskuddet (både prosjektering og installering) blir gitt ut fra tilgjengelige midler, men kan dekke opptil 50 prosent av den totale kostnaden.

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd for 2018 må være innsendt senest 1. mars

Søknad skal sendes på egen søknadsblankett, HB 8.S.21.

Søknader skal som hovedregel sendes elektronisk til post@husbanken.no, men kan også sendes til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.

Det er Husbankens regionkontor som behandler søknadene.

Utbetaling av tilskudd

Det må søkes om utbetaling av tilskudd på eget skjema, HB 8.S.22 som sendes sammen med dokumentasjon til regionkontoret.

Lenke til oversikt over skjemaer på vår nettside