Investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger - kunngjøring 2012 -

Tilskuddene skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming.

Hvem kan få tilskudd

Tilskuddet kan bare gis til kommuner og kan ikke videretildeles.
 

Hva kan det gis tilskudd til

Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse av følgende typer pleie- og omsorgsplasser etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester:

 1. sykehjemsplasser, herunder palliative enheter eller boform for heldøgns omsorg og pleie etter § 3-2, første ledd nr 6 pkt c
 2. institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester etter § 3-2, første ledd nr 6 pkt c
 3. omsorgsbolig til personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester etter § 3-7
 4. tilskudd til fellesareal, herunder areal for dagaktivitetstilbud i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger for å oppnå heldøgnstjenester.
 5. døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp etter § 3-2, første ledd nr 6 pkt c, jf også § 3-5

  Kommunen skal disponere, og har plikt til å tildele omsorgsboligene og/eller sykehjemsplassene til personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester.
  i en periode på minst 30 år

Hvor mye tilskudd

Det kan i de tilfellene hvor kommunen skal stå som eier, gis tilskudd med

 • 30 % av godkjente anleggskostnader til omsorgsboliger med fellesareal (jf p.2 c) begrenset oppad til 687.000 kroner per bolig 
 • 40 % av godkjente anleggskostnader for sykehjem, herunder palliative enheter og boform med heldøgns omsorg (jf punkt 2 a og b) og døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelpl (etter § 3-2, første ledd nr 6 pkt c, jf også § 3-5) begrenset oppad til 916.000 kroner per plass
 • Inntil 40 % av godkjente anleggskostnader til nødvendig fellesareal for å yte heldøgnstjeneste i eksisterende omsorgsboliger

Det kan i de tilfellene hvor kommunen skal inngå avtale på forretningsmessig basis med andre aktører om fremskaffelse av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgnstjeneste,gis tilskudd etter de samme reglene som når kommunen er eier. Eksempel på dette er ved leie av lokaler/boliger. Der hvor anleggskostnadene ikke er kjent eller relevante, skal det tas utgangspunkt i teknisk verdi.

Velferdsteknologi

Omsorgsboliger og sykehjem som finansieres med investeringstilskudd i 2012 må være tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annenvelferdsteknologi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Søknad

Kommunene må først sende inn en forespørsel via Husbankens nett-tjeneste for kommunene (ekstranettet). Husbanken vil invitere kommunen sammen med Fylkesmannen til oppstartsmøte. Deretter kan kommunen sende inn sin søknad til Husbanken.
For ytterligere informasjon viser vi til Husbankens retningslinjer HB 8.B.18