Søknadsfrister for tilskudd til utleieboliger

I 2015 vil søknadsfrister for tilskudd til utleieboliger være 1. april og 1. september.

Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Søknader fra kommunene med de største boligsosiale utfordringene og søknader fra kommuner som skal bosette flyktninger vil bli prioritert ved tildeling.
Dersom søknadsinngangen overstiger tilgjengelige midler, vil Husbanken prioritere prosjekter som støtter opp om mål og innsatsområder fastsatt i strategien "Bolig for velferd". Tilskuddet skal særlig gå til:

  • utleieboliger med god kvalitet
  • utleieboliger i egnede bomiljøer for barn og unge
  • utleieboliger til flyktninger

Søknadsfristen 1. september gjelder kun dersom det er tilskuddsmidler igjen etter den første søknadsrunden.

Kommuner som søker om tilskudd til mer enn ett prosjekt må sette disse opp i en prioritert rekkefølge.

Søknader som ble stilt i bero i 2014 vil bli behandlet etter 1. april. Husbanken vil gi nærmere informasjon til de dette gjelder for.

Nytt søknadsskjema med integrert kalkulator for beregning av tilskudd.

Husbanken utarbeider nytt søknadsskjema. Dette vil være tilgjengelig i mars og vil erstatte nåværende skjema. Informasjon vil  komme så fort dette er klart. Følg med på nyheter på husbanken.no.

Se også: 
Kunngjøring av tilskudd til utleieboliger 2015.
Veileder for tilskudd til utleieboliger.