Sett av penger til kommunale boligtilskudd i 2020

Stortinget har vedtatt å innlemme tilskudd til etablering, tilskudd til tilpasning og tilskudd til utredning og prosjektering i kommunerammen fra 2020. Det vil lønne seg for kommunene å sette av midler til tilskuddene i kommunens økonomi- og budsjettplan fra 2020.

Tilskudd til utredning og prosjektering blir en ny oppgave for kommunene. Husbanken har derfor utarbeidet veiledningsmateriale som omfatter veileder til saksbehandlingen, forslag til søknadsskjema, forslag til tilsagnsbrev og forslag til avslag.

– Vi håper dette vil være til hjelp når kommunene skal behandle søknader om tilskudd til utredning og prosjektering, sier Per Olaf Skogshagen, direktør for Kommune og marked i Husbanken.

Tilskudd til utredning og prosjektering er et viktige bidrag for å vurdere behov og kostnader knyttet til å gjøre flere boliger tilgjengelige og bedre tilpasset for personer med nedsatt funksjonsevne. Å øke andelen tilgjengelige boliger svarer til utfordringen med stadig aldrende befolkning.

Hvorfor fortsatt bruk av tilskuddene?

  • Det er god kommuneøkonomi at flere innbyggere klarer seg selv i egen bolig. Tilgjengelige boliger gjør det lettere å utføre tjenester i hjemmet og kan redusere behov for institusjonsplasser i kommunen. 
  • For den enkelte vil en egnet bolig gi økt selvstendighet og livskvalitet.  Samtidig vil det kunne redusere og utsette behov for kommunale tjenester.
  • Ved bruk av tilskudd til utredning – og prosjektering får man avklart muligheter og begrensninger i boligen på et tidlig tidspunkt.

  • Tilskudd til utredning – og prosjektering bør sees i sammenheng med tilskudd til tilpasning, fra kartlegging av behov til ferdig løsning.  
– Husbanken vil påpeke at det er store fordeler i å opprettholde tilskuddene etter 2020. Å avsette midler til tilskuddene er bra for den enkelte, for samfunnet og for kommuneøkonomien, avslutter Skogshagen.

Veileder og annet støtteverktøy for tilskudd til utredning og prosjektering ligger på husbanken.no. Oppdatert verktøy på tilskudd til tilpasning og tilskudd til etablering kommer i løpet av året.