Skei: Samling "Prosjekt boligtilpasning" for kommuner i Sogn og Fjordane

Start: 23. september 2014 09:30
Slutt: 23. september 2014 15:30
Sted: Best Western, Skei Hotel
Pris:
Påmeldingsfrist: 12. september 2014 00:00

Målgruppe for samlingen er personer som har ansvar for planlegging av omsorgsboliger, saksbehandlere på Husbankens økonomiske virkemidler, personer fra teknisk etat i kommunen, ergo -og fysioterapeuter og andre i kommunene som har interesse for feltet.

Tilgjengelege bustader og universelt utforma omgivnader er bra for alle, og er spesielt viktig for at eldre og menneske med ulike funksjonshemmingar kan leve eit verdig liv. Gjennomsnittlig levealder og talet på eldre er venta å stige i åra framover. Samhandlingsreforma legg opp til at funksjonshemma og eldre i størst mogeleg grad skal kunne bu heime. I dag er om lag 10 prosent av bustadmassen tilgjengeleg for rullestolbrukarar. Ein treng difor fleire tilgjengelege bustader.

 

Program

1000 - 1015    Velkommen og praktisk informasjon

1015 - 1045    Hjelpemiddelsentralen Sogn og Fjordane
                         Konkrete løysingar før og etter

1045 - 1100    Pause

1100 - 1130    Økonomiske verkemiddel og erfaringar med 
                         fokus til tilskot til tilpassing

                          Husbanken v/Monica Ketelsen

1130 - 1215    Kunnskap til rett tid - funksjonsattest for bustad
                          Hjelpemiddelsentralen Sør-Trødelag v/ 
                          seniorrådgjevar og ergoterapeut Eli Nordvik

1215 - 1315    Lunsj

1315 - 1345    Gruppearbeid - bruk kartleggingsverktøy på eigne teikningar
                         Alle med seg teikningar og planløysing av eiga bustad

1345 - 1415    Krav til omsorgsbustader, funksjon og kvalitet, eksempel
                          Husbanken v/seniorrådgjevar Oddvar Rørtveit

1415 - 1430    Pause

1430 - 1515    Omsorgsbustader held fram:
                          Saksgang, ulik kompetanse i planleggingsfasen, erfaringar og ynskjer

1515 - 1530    Oppsummering og evaluering