Retningslinjene for tilskudd til omsorgsboliger og utleieboliger er revidert

Tilskuddene til omsorgsboliger og sykehjem samt utleiebolger er revidert. De inneholder blant annet presieringer om antall og plassering.

For begge tilskudd er det viktig at boligene ikke skal ha et institusjonsliknende preg og at det ikke skal være for mange enheter. Utleieboliger skal ikke være konsentrert på ett sted.

Utleieboliger
Tilskuddet til utleieboliger skal særlig gå til:
* utleieboliger til barnefamilier
* utleieboliger til unge
* utleieboliger til flyktninger
* til personer med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske lidelser

Søknader fra kommunene med de største boligsosiale utfordringene og søknader fra kommuner som skal bosette flyktninger, skal prioriteres. Se retningslinjene  og mer om utleieboliger her. 

Utleieboliger
Sykehjem og omsorgsboliger skal være tilpasset personer med demens og i tråd med Demensplan 2015. Dette innebærer blant annet små avdelinger og bofellesskap med rom for aktiviteter og tilgang til tilpasset uteareal. Det understrekes at boenhetene ikke skal ha institusjonsliknende preg, og dette prinsippet skal bli tatt hensyn til i planlegging og utforming av boenhetene. Boenhetene bør også plasseres i ordinære og gode bomiljøer slik at prinsippene om normalisering og integrering oppfylles. Det er en forutsetning at ulike brukergrupper ikke samlokaliseres på en uheldig måte.Se retningslinjene og mer om investeringstilskuddet her.