Tilskudd til utredning og prosjektering: Ny oppgave for kommunene fra 2020 

Fra 2020 blir flere av tilskuddene som Husbanken til nå har administrert, innlemmet rammeoverføringen til kommunene. Tilskudd til utredning og prosjektering blir en ny oppgave for kommunene. Husbanken har derfor utarbeidet veiledningsmateriale til hjelp i saksbehandlingen.

Stortinget har vedtatt å innlemme tilskudd til etablering, tilskudd til tilpasning og tilskudd til utredning og prosjektering i kommunerammen fra 2020. Kommunene må selv sette av midler til tilskuddene i kommunens økonomi- og budsjettplan

Behandling av søknader om tilskudd til utredning og prosjektering blir en helt ny oppgave for kommunene. Ved bruk av tilskudd til utredning og prosjektering får man avklart muligheter og begrensninger i boligen på et tidlig tidspunkt.

Husbanken har utarbeidet følgende veiledningsmateriale som kommunene kan benytte:

  • veileder til saksbehandlingen
  • forslag til søknadsskjema
  • forslag til tilsagns- og avslagsbrev.

– Vi håper dette vil være til hjelp når kommunene skal behandle søknader om tilskudd til utredning og prosjektering, sier Per Olaf Skogshagen, direktør for Kommune og marked i Husbanken.

Bør sees i sammenheng med tilskudd til tilpasning

Å øke andelen tilgjengelige boliger er et viktig mål i boligpolitikken, blant annet for å møte utfordringer knyttet til en aldrende befolkning. Tilskudd til tilpasning er et sentralt virkemiddel i kommunenes arbeid for at flere innbyggere skal klare seg selv lenger i egen bolig.

– Tilskudd til tilpasning er ment for gjennomføring av tilpasningstiltak. Ved å se tilskudd til utredning og prosjektering i sammenheng med tilskudd til tilpasning, kan kommunen støtte opp om og bidra til å realisere hele prosjektet, fra kartlegging av behov til ferdig løsning, sier Skogshagen.

Bruk av tilskudd er god kommuneøkonomi

Flere tilgjengelige boliger gjør at flere eldre kan klare seg lenger i egen bolig. Tilgjengelige boliger gjør det lettere å utføre tjenester i hjemmet, og kan redusere behov for institusjonsplasser i kommunen.

– Ved å bruke midler på disse tilskuddene kan kommunene spare penger på andre budsjetter. Samtidig kan man oppnå økt selvstendighet og livskvalitet for innbyggerne som får tilskudd og dermed klarer seg lenger i egen bolig på egenhånd, avslutter Skogshagen.

Her finner du veileder og annet støtteverktøy for tilskudd til utredning og prosjektering

Oppdatert verktøy for tilskudd til tilpasning og tilskudd til etablering kommer i løpet av året.