Endringer i modellen for beregning av tilskudd til utleieboliger

Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Endringer i beregningsmodellen skal sikre økt forutsigbarhet for søker og en mer effektiv saksbehandling.

Utmåling av tilskudd til utleieboliger skal bidra til at gode prosjekter til prioriterte grupper realiseres. Endringer i modellen for beregning av tilskudd skal sikre likebehandling mellom kommunene og skape forutsigbarhet for søkeren. Effektiv utnyttelse av tilskuddsrammen og en mer effektiv saksbehandling er også viktige mål.

Lønnsomme prosjekter og effektiv saksbehandling

Tilskudd til utleieboliger er en subsidiering av prosjektkostnaden. Behovet for tilskudd beregnes, som før, på bakgrunn av forventet leieinntekt, forventet ledighet og forventede utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold. I tillegg tas det nå hensyn til utviklingen i innsatsfaktorene og lønnsomheten i prosjektene.

Tidligere har det vært lagt opp til at flere av variablene, blant annet FDV-kostnader og forventet ledighet, har blitt fastsatt i dialog mellom kommunene og Husbanken. Disse variablene er nå etablert som fastsatte størrelser.

– Dette vil skape mer forutsigbarhet for søkeren og effektivisere saksbehandlingen, sier strategidirektør i Husbanken Bjørn Pedersen.

Økt etterspørsel – en utfordring i forhold til Husbankens rammer

Tilskuddsutmålingen har økt uten at det kan forklares med tilsvarende økte kostnader i de enkelte prosjektene. Dette medfører blant annet at tilskuddsrammen ikke vil være tilstrekkelig for å nå måltallet på 1200 nye utleieboliger i 2015.

– Husbanken mottok svært mange tilskuddssøknader i 2014 og vi har i dag mange søknader som venter på å bli behandlet. Dette gjør at vi må ha et enda sterkere fokus på å benytte tilskuddsrammen effektivt, sier Pedersen.

Bjørn Pedersen, strategidirektør i Husbanken