110 millioner ekstra i tilskudd til etablering

Regjeringen har gitt en ettårig økning i tilskudd til etablering på 110 mill. kroner. Formålet er å gi rom for at flere barnefamilier kan etablere seg i eid bolig ved hjelp av startlån og tilskudd til etablering.

Dette tilskuddet skal tildeles barnefamilier som normalt ville fått avslag på søknad om startlån på grunn av lav og/eller ustabil inntekt.

Hva skal din kommune gjøre?

Det er viktig å komme raskt i gang med kartlegging av aktuelle barnefamilier i kommunen. Kommunen må legge til rette for at familier som har behov for nødvendige tiltak og individuelt tilpasset oppfølging får dette slik at de opprettholder boligen. Oppfølging kan være knyttet til arbeid, økonomisk rådgivning og annen støtte. Søknadene behandles fortløpende.

  • Kommunene søker Husbanken om bevilgning direkte i hver sak og fyller ut informasjon i eget skjema. Dette skjemaet skal sendes per post til Husbankens postboksadresse i Bodø, der søknadene blir fordelt per regionkontor. Ta gjerne kontakt med ditt regionkontor hvis du har spørsmål til dette ekstra tilskuddet.
  • Bruken av hvert enkelt tilskudd skal dokumenteres overfor Husbanken.

Tilskudd til etablering som risikodempende faktor 

Tilskuddet representerer toppfinansieringen som vil være en buffer mot tap både for familien og for kommunen dersom boligen må selges uten full dekning. For kommunen vil bruk av tilskudd overfor en målgruppe som delvis mottar sosialhjelp i dag, innebære reduserte sosialhjelpsutbetalinger.

For familiene vil eid bolig gi økt bostabilitet og tryggere oppvekstsvilkår for barna. Tilskuddet kan også være en motiverende faktor på veien mot økonomisk selvstendighet og kontroll på eget liv. Som regel vil også tilskudd redusere boutgiftene og gjøre det billigere å eie enn å leie.

Regjeringen presiser at økningen ikke påvirker beløpet som skal innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fra 2020.