Målet om 12 000 omsorgsplasser er nådd

Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd til 12 000 heldøgns omsorgsboliger og sykehjemsplasser, og målet som ble satt i Omsorgsplan 2015 (2008-2015) er oppfylt.

- Pågangen fra kommunene har variert noe gjennom de snart åtte årene som har gått siden tilskuddsordningen ble innført i 2008. Etter at regjeringen styrket ordningen fra og med 2014 har etterspørselen vært høy, og det er tilfredsstillende å kunne rapportere at vi nådde målet om tilsagn til 12 000 plasser i forrige uke, sier administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken.      

7 188 boenheter ferdigstilt

Husbanken gir tilsagn om tilskudd før kommunene starter gjennomføringen av sine prosjekter. Tilskuddet utbetales når boenhetene er ferdigstilt. Ved utgangen av oktober var 7 188 boenheter ferdigstilt. Figuren under viser hvordan antall tilsagn og ferdigstilte boenheter har utviklet seg gjennom perioden.

Ordningen videreføres

I tråd med Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg og Stortingets vedtak i Innstilling 477 S, videreføres investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem også etter 2015.

Utfyllende informasjon om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem på husbanken.no