Høy etterspørsel etter Husbankens tilskudd til utleieboliger

Husbanken har allerede i første søknadsrunde mottatt søknader om tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger for nesten like mye som budsjettet for hele 2016.

— Det er svært gledelig at kommunene og andre aktører tar det økte behovet for framskaffelse av boliger til flyktninger og andre vanskeligstilte på alvor. Det høye aktivitetsnivået i kommunene gjør at vi kan nå målet om å fremskaffe 2 000 nye kommunalt disponerte utleieboliger i 2016. Samtidig ser vi at kostnadsnivået har økt så mye at det får konsekvenser for hvor stor andel av kostnadene i det enkelte prosjekt vi kan dekke med våre tilskuddsmidler, sier strategidirektør Bjørn Johan Pedersen i Husbanken. 

Skal bidra til fremskaffelse av 2 000 kommunalt disponerte utleieboliger

Regjeringen har økt Husbankens budsjett for tilskudd til utleieboliger i 2016 til 1 044,6 millioner kroner for å møte et økt behov for kommunalt disponerte utleieboliger til flyktninger og andre vanskeligstilte grupper. I tildelingsbrevet til Husbanken er det stilt krav om at de bevilgede midlene skal bidra til fremskaffelse av minst 2 000 boliger.

Husbanken har nå gjennomgått alle søknadene som kom inn til den første søknadsfristen 15. februar. Totalt er det kommet inn søknader om 939 millioner kroner i tilskudd til 1375 boliger. Gjennomsnittlig prosjektkostnad per bolig det er søkt om tilskudd til har økt med omtrent åtte prosent til 2 250 000 kroner. Det høye kostnadsnivået medfører at Husbanken må redusere den gjennomsnittlige tilskuddsandelen til hvert enkelt prosjekt for å oppfylle kravet om å bidra til fremskaffelse av minst 2 000 boliger.

— For den enkelte kommune eller utbygger betyr det at de ikke kan få like mye i tilskudd som de har søkt om. Husbanken oppfordrer søkere som har behov for det om å gå gjennom sine prosjekter på nytt for å se om vi for eksempel kan kompensere for den reduserte tilskuddsandelen med å gi mer i lån, sier Pedersen.

Om tilskudd til utleieboliger

  • Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.
  • Tilskudd kan gis til oppføring, kjøp og utbedring av kommunalt disponerte utleieboliger. Det kan også gis tilskudd til etablering av utleieboliger ved at kommunen sikres tildelingsrett i minst 20 år.
  • Tilskudd kan gis til kommuner, samt til stiftelser og andre som bidrar til etablering av kommunalt disponerte utleieboliger.
  • For å utnytte tilskuddsrammen best mulig operer Husbanken med søknadsfrister. Første søknadsfrist i 2016 var 15. februar. Deretter er det en ny søknadsfrist 1. juni, og en tredje søknadsfrist 1. september dersom det er midler igjen.
  • Husbanken kan i 2016 gi tilsagn om tilskudd for i alt 1 044,6 millioner kroner. For disse pengene skal det gis tilsagn om tilskudd til minst 2 000 utleieboliger. 
  • I 2015 ga Husbanken tilsagn om 991 millioner kroner i tilskudd til 1 753 kommunalt disponerte utleieboliger.