Tilskot for kommunar

Husbanken gir tilskot til ulike føremål og målgrupper. Desse tilskota er retta mot kommunar og fylkeskommunar.

Kommunale bustadtilskot for privatpersonar

Det er ei kommunal oppgåve å gi økonomisk hjelp til bustadetablering og bustadtilpassing. Stortinget vedtok å innlemme tilskot til etablering, tilskot til tilpassing og tilskot  til utgreiing og prosjektering i kommuneramma frå 2020.
Kva betyr det for kommunane?

Her er rettleiing for tre personretta tilskot til hjelp for saksbehandlarar: