Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Kommunene kan også søke om tilskudd til etablering eller gjenetablering av lokalt produksjonskjøkken i eksisterende sykehjem og omsorgsboliger.

For å sikre en god fremdrift i prosjektene, ber Husbanken om at kommunene tar kontakter så tidlig som mulig planleggingsprosessen.

Start søknadsprosessen ved å sende inn en forespørsel via ekstranettet.

Logg inn Ekstranettet

 1. Kommunene sender en forespørsel via Ekstranettet. 
 2. Ved behov vil Husbanken invitere kommunen og Fylkesmannen til et oppstartsmøte før kommunen kan sende inn søknad til Husbanken. 
 3. Når Husbanken og kommunen er blitt enige om prosjektet, kan søknaden sendes inn via Ekstranettet.

Logg inn Ekstranettet

For mer informasjon viser vi til:

 • å øke kapasitet av sykehjem og omsorgsboliger både til korttidsplasser og langtidsopphold
 • fellesarealer som er nødvendig for å oppnå heldøgns tjeneste i eksisterende omsorgsboliger
 • installering og prosjektering av heis, sprinkelanlegg, samt ulike tiltak knyttet til velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse
 • døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp
 • ombygning og utbedring av gamle og uegnede bygninger (jf nye bestemmelser om netto tilvekst, se veileder)
 • eldre
 • personer med langvarige somatiske sykdommer
 • personer med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne
 • personer med psykiske lidelser
 • personer med rusproblemer
 • personer som har behov for øyeblikkelig hjelp

Prinsippene om normalisering og integrering skal bli tatt hensyn til ved lokalisering og planlegging. Boenhetene

 • skal ikke ha institusjonsliknende preg
 • bør bli plassert i ordinære og gode bomiljøer
 • bør ikke være for mange
 • for de ulike brukergrupper må ikke bli samlokalisert på en uheldig måte

 Mer informasjon i Husbankens dialogverktøy for planlegging av samlokaliserte boliger og fellesskapsboliger.

Omsorgsplasser som får innvilget investeringstilskudd må være universelt utformet og tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt. Slik utforming og tilrettelegging skal skje i tråd med Demensplan 2015 og med formålet for ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemming.

Velferdsteknologi
Omsorgsboliger og sykehjem som finansieres med investeringstilskudd må være tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi.
Gjennomsnittet av den statlige tilskuddsandel per boenhet er 50 prosent av maksimalt godkjente anleggskostnader. Dette fordeles med 45 prosent per omsorgsbolig og 55 prosent per sykehjemsplass.
 
Det kan også gis inntil 55 prosent utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for dagaktivitetstilbud i tilknytning til allerede eksisterende omsorgsboliger. Det er en forutsetning at dagaktivitetstilbudet omfatter beboerne i omsorgsboligene, men tilbudet kan også benyttes av andre som har et slikt behov. Veiledende størrelse på lokaler til dagaktivitetstilbud er 10 kvm per bruker. 

Anleggskostnader og tilskuddssatser 2020

Tilskuddssatser per plass i 2020 (i 1000-kroner) Pressområde kommuner Andre kommuner
Maksimal godkjent anleggskostnad per enhet 3 915 3 423
Plass i sykehjem, 55 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad 2 153 1 882
Plass i omsorgsbolig, 45 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad 1 762 1 540
Maksimal godkjent anleggskostnad per enhet for plasser uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken 3 720 3 252
Plass i sykehjem, 55 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad for plasser uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken 2 046 1 789
Plass i omsorgsbolig, 45 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad for plasser uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken 1 674 1 464
Tilskuddssatser per heldøgnsbeboer/-bruker Pressområde kommuner Andre kommuner
Maksimal godkjent anleggskostnad 196 000 171 000
Maksimalt tilskudd per bruker i målgruppen, 40 pst. av maksimal godkjent anleggskostnad 78 000 68 000